V čem jsou evangelíci jiní?

10. února 2022

Evangelíci (někdy nazývaní také prostestanté) kladou velký důraz na osobní vztah k Bohu.

Ve svém učení se snažíme vycházet z bible a co v bibli oporu nemá, nesdílíme. To je důvod většiny rozdílů, kterými se lišíme od římskokatolické nebo pravoslavné církve. Evangelické pojetí víry a života je však natolik široké, že se do něho vejdou všichni, kteří se shodnou na základních věcech a nelpí na jediné podobě víry. Místo abychom svým členům předepisovali, jak se mají chovat, vedeme je k vlastní odpovědnosti před Bohem. Patříme do skupiny protestanských církví, které rozvíjí dědictví reformace. Hlásíme se k Husovi, Komenskému, Jednotě bratrské, luteránům i reformovaným. Oficiální název naší církve je Českobratrská církev evangelická.