OZNÁMENÍ   2. 10. 2022

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za hudební doprovod Matěji Hamplovi, za čtení Metoději Slámovi

-      dnešní sbírka je určena na Jubilejní toleranční dar. Tato celocírkevní sbírka se koná každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu (1781), je určena fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Tento fond byl založen v roce 1930 a až doposud svoje poslání naplňuje.

-      dnes odpoledne se koná od 14h instalace s. farářky Pavly Jandečkové v Opatově; s. farářka má v plánu se instalace zúčastnit. Pokud se chcete někdo připojit, domluvte se.

-      v tomto týdnu se sejdou v úterý Ukrajinci k češtině (výuky se ujala s. Věra Kuklíková). V úterý se také za náš sbor zúčastní s. kurátorka seniorátního setkání kurátorů, které se koná v Jihlavě. Ve čtvrtek 6. října proběhne beseda s manželi Handovými o jejich cestách po Uzbekistánu a Kazachstánu. Besedu doprovodí množství fotografií a vzhledem k tomu, že navštěvují i turisticky pozapomenutá místa, stojí určitě za to si ve čtvrtek večer udělat čas. Z důvodu konání besedy se nebude konat modlitební setkání a rozhovor nad biblí. V pátek, který bude první říjnový, se koná kavárnička v tradičním čase od 18h. Krom krátkého biblického zamyšlení se můžeme těšit na program o Josefu  Bohuslavu Foersterovi, který připravuje br. farář Alois Němec.

-      příští víkend odjíždí naši konfirmandi na seniorátní konfirmační víkendovku. Pojedeme do Prahy, kde si krom tématu vězeňství a bohoslužeb užijeme také plavbu parníkem po Vltavě a festival světel Signal fest.

-      koho z vás zajímá chystaná reforma seniorátů, můžete se vypravit na rozhovor s Adamem Csukásem – členem komise pro reformu správy církve a právníkem synodní rady, který bude mít v Jimramově k této problematice příspěvek.

-      předposlední říjnový víkend 21.-23.10 se koná seniorátní setkání mládeže horáckého a poličského seniorátu.

-      PŘIŠEL dopis k ukončení vikariátu - 30.9. končí pravidelný vikariát, komise poděkovala našemu sboru za ochotu přijmout praktikanta Jána Lauka a za to, že mu byla dána veškerá podpora, aby kritéria praxe mohl naplnit, že u nás získal potřebný prostor pro svou práci. Popřála také našemu sboru hodně sil v následujícím období.

-      kdo jste ochotni chystat kávu a čaj nebo číst z bible, prosíme vás, zapisujte se. I

 kdybyste se zapsali jednou, posloužíte tím mnoha lidem.

-      službu presbyterů v říjnu mají Josef Hladík a Anna Chodáková. Úklid mají na starosti Taylorovi.

-      Narozeniny oslaví v následujících dnech Isabella Gaia Hánová, Jonatan Hána a Luboš Konvalinka. Oslavencům a oslavenkyni přejeme do dalšího roku života pevnou víru, zakotvenou v Božím slově o odpuštění, jak je naznačené ve druhé sloce písně 161:

       Lásku a odpuštění v tvém soudu nalézám,

       můj strach se v úžas mění, v nouzi se skláníš k nám.

       Snad víc než touží strážní zřít světlo v temnotách,

       tvé slovo očekávám, v něm překročíš můj práh.

 • pozvání ke kávě a čaji

OZNÁMENÍ  25.9. 2022

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za hudební doprovod Michalovi Konvalinkovi, za čtení br. Radku Smejkalovi a za přípravu dnešních bohoslužeb br. faráři Aloisi Němcovi.

-      část mládeže je dnes se s. farářkou na Sjezdu nejen evangelické mládeže v Ostravě.

-      v tomto týdnu se sejdou v úterý Ukrajinci k češtině (výuky se ujala s. Věra Kuklíková). Ve čtvrtek se sejdou děti k náboženství v 16h, taktéž ve čtvrtek v 18h k modlitebnímu setkání a v 18.30 k rozhovoru nad biblí. (Modlitební setkání a rozhovor nad biblí budou probíhat letos ve čtvrtek, především z důvodu vytápění sborových prostor.)

-      V sobotu 1.10. se koná pouť do Horních Vilémovic. Setkáme se tam ve 14h. Kdo můžete vzít auto nebo potřebujete zavézt autem, zapište se na list. Kdo by chtěl jít pěšky, bude mít sraz v 8h na parkovišti u koupaliště. Půjdeme balinským údolím. Také je určitě možné vyrazit na kole.

-      příští neděli proběhnou rodinné bohoslužby a při nich sbírka na Jubilejní toleranční dar. Sbírka na Jubilejní toleranční dar (JTD), konaná každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu (1781), je určena fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Tento fond byl založen v roce 1930 a až doposud svoje poslání naplňuje.

-      s předstihem oznamujeme, že 6. října proběhne beseda s manželi Handovými o jejich cestách po Uzbekistánu a Kazachstánu. Besedu doprovodí množství fotografií a vzhledem k tomu, že navštěvují i turisticky pozapomenutá místa, stojí určitě za to si příští čtvrtek večer udělat čas. Z důvodu besedy se nebude konat modlitební setkání a rozhovor nad biblí.

-      První říjnový pátek 7. října proběhne kavárnička – v tradičním čase od 18h. Krom biblického zamyšlení se můžeme těšit na program o Josefu  Bohuslavu Foersterovi, který připravuje br. farář Alois Němec.

 • Kdo jste ochotni chystat kávu a čaj nebo číst z bible, prosíme vás, zapisujte se. Zapište se, vyzkoušejte, třeba jen jednou, ale posloužíte tím mnoha lidem. 

-      službu presbyterů v říjnu má Josef Hladík a Anna Chodáková. Úklid mají ještě v tomto týdnu na starosti Machovi.

-      Narozeniny oslaví v následujících dnech Dana Konvalinková, Alžběta Machová, Alžběta Smejkalová, Vlastimil Svoboda, Josef Palas a Jaromírek Března. Všem oslavencům a oslavenkyním přejeme v dalším roce života pevné zdraví i pevnou víru a vyprošujeme pro ně Boží ochranu, jak ji vyjádřil J. A. Komenský 3. slokou písně 697:

       Já naň spolehnu cele, vždyť nespí, nedříme:

       svou cestou půjdu směle, kroky čině přímé.

       On pak, jsa po pravici k ochránění mému,

       brání mne dnem i nocí proti všemu zlému.

OZNÁMENÍ             18.9.2022

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za hudební doprovod br. faráři Aloisi Němcovi, za první čtení sestře Zuzaně Pavlíkové, za recitaci Michalovi Konvalinkovi.

       V pondělí zvou manželé Anička a Michal Vodní do malé scény Jupiter clubu, kde proběhne jejich přednáška o Radosti z pohybu. Přednáška začíná v 17h a informace je na nástěnce.

       V úterý proběhne přednáška s promítáním o historii a současnosti evangelíků v rámci Vlastivědné a genealogické společnosti – v kinosále Jupiterclubu. S. farářka přednese jen mírně poupravenou přednášku o historii evangelictví a vzniku sborů a poté shlédneme film br. Libora Smejkala o našem sboru. Začátek je v 16h.

       Ve středu 21. 9 se potkáme zde v sálku Husova domu s dvěma sociálními pracovnicemi, které jsou zaměstnankyně Přijímacího a pobytového střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu v Zastávce u Brna. Vysvětlí - co je to mezinárodní ochrana, jak funguje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra a že to žadatelé opravdu nemají snadné; setkání začíná v 17h a po jeho skončení společně povečeříme při neformálním rozhovoru.  Nebude se konat modlitební setkání a rozhovor nad biblí.

 • V pátek odjíždí sedmičlenná skupinka mládežníků a konfirmandů na sjezd mládeže do Ostravy, s. farářka je doprovází – z tohoto důvodu nebude příští víkend přítomna.
 • sbor obdržel dar při svatbě manželů Čapkových Kč 3.600,-
 • Ukončili jsme sbírku pro ukrajinské hosty, ale přispět můžete darem vázaným na pomoc ukrajinským rodinám. Také začíná období saláru. Prosíme o úhradu vás, kdo jste salár ještě nezaplatili. Zvýšená cena energií se nás týká i zde v HD, pamatujte na to, zvýšením salárního příspěvku…kdo platíte převodem z účtu měsíčně, pamatujte na zvýšení platby. Rostoucí ceny energií se týkají i provozu našeho sboru.
 • Kdo jste ochotni chystat kávu a čaj nebo číst z bible, prosíme vás o zapsání.

-      službu presbyterů má v měsíci září Radek Smejkal a Dana Konvalinková. Úklid mají na starosti Machovi.

-      Narozeniny oslaví v tomto týdnu Karel Hermany – který nás moc zdraví, Dagmar Kapitánová, František Svoboda ml., Věrka Melicharová, Dušan Souček a Emil Dobrovolný. Přejeme jim, aby dny jejich života provázela víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“ Ž 33.20-21                 

- v předstihu informujeme, že 1.10. budeme putovat do Horních Vilémovic jako naši předkové. Pěšky kdo může, případně polovinu cesty vlakem, nebo autem až do Vilémovic.

začátek cca ve 14h

písnička – s Filipovým doprovodem

čtení z bible a pár vět – Markéta

modlitba vděčnosti – Filip

písnička – s Filipovým doprovodem

 

pohoštění

sladké zajistí Horní Vilémovice

pití (studené nealko, pivo) zajistí Velké Meziříčí/Markéta

jídlo (buřty, hořčice, kečup) zajistí Třebíč/Filip

dřevo na oheň, azyl na faře v případě deště zajistí Horní Vilémovice

 

zpěvníky Svítá využijeme místní (HV) a další se dovezou se z VM

 • s předstihem také oznamujeme, že první říjnový pátek 7.10. proběhne kavárnička – v tradičním čase od 18h. Krom biblického zamyšlení se můžeme těšit na program o Josefu Bohuslavu Foersterovi, který připravuje br. farář Alois Němec.

 

 

OZNÁMENÍ  4. 9. 2022

     -     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za hudební doprovod bratru Matěji Hamplovi a za první čtení Julince Chodákové

-      dnes vykonáme celocírkevní řádnou sbírku na Evangelickou akademii, církev po otevření nové mateřské a základní školy v Sudicích u Boskovic provozuje již osm škol.

-      dnes hned po bohoslužbách začíná Férová snídaně, která bude vlastně celodenní zahradní slavností. V jejím průběhu se dozvíte, co je to fair trade, můžete si nakoupit férové i lokální produkty, ochutnávat dobré jídlo a pití, soutěžit o nejlepší buchtu či marmeládu - nebo hlasovat nebo obojí, poslouchat hudbu, posedět, popovídat, odpočinout si. Pro menší i větší děti je připraven program, během něhož si mohou vysoutěžit drobné ceny. Okolo 14h vyhlásí vítěze obou soutěží starosta města a proběhne koncert dua muzikantů Martin Sedlák – Jenda Novák. Během odpoledne nám také zahrají Michal Kment a Miloš Fic.

-      o čem jednalo staršovstvo se dočtete na lístku u východu nebo na webu.

-      v úterý jsme oficiálně ukončili výuku češtiny pro ukrajinské hosty. Těm nejvíce motivovaným to bylo velmi líto, proto jsme se dohodli, že alespoň jednu sobotu v měsíci se potkáme ke konverzaci a prohlubování znalostí. Jedná se o Ukrajinky a Ukrajince, kteří zde pracují a chtějí tu zůstat.

-      děkujeme všem, kdo včera pomohli připravit zahradu i dům na dnešní Férovou snídani.

-      na nástěnce přibyly nové informace o tom, co se děje v okolních sborech. Ve sboru v Třebíči proběhne příští týden v neděli od 15h instalace br. faráře Filipa Boháče, nám dobře známého – z bohoslužeb i koncertu. Filip se během srpna přestěhoval a od 1. září působí oficiálně jako první třebíčský farář. Těšíme se na spolupráci. S. farářka pojede na instalaci z Kralic. Vy, kdo nemáte auto a chtěli byste jet se zkuste na dopravě domluvit, ev. dejte vědět s. farářce/s. kurátorce

-      službu presbyterů má v měsíci září Radek Smejkal a Dana Konvalinková. Úklid mají v tomto týdnu na starosti Konvalinkovi.

 • Narozeniny oslaví sestra Miluše Hamplová. Kromě pevného zdraví a radosti ze života jí přejeme otevřenost pro Boží vůli, jak o ní zpívá zpěvák 143 žalmu: Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. (Ž 143.8b)
 • pozvání ke kávě, čaji a ochutnávkám všech možných regionálních i našich vlastních produktů na zahradě Husova domu

 

OZNÁMENÍ  28. 8. 2022

 

     -    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za hudební doprovod bratru faráři Aloisi Němcovi a za první čtení s. Božence Doležalové

-     dnes odpoledne se chvilku po bohoslužbách sejde ke své pravidelné schůzi staršovstvo sboru.

-     dnes odpoledne se od 14h koná loučení s prázdninami. Pro menší děti bude k dispozici výtvarná dílnička – trička a barvy na textil, větší si mohou zahrát ping-pong. Od 15h proběhne koncert Evy Henychové. Eva Henychová už u nás kdysi koncertovala, je to neotřelá písničkářka a skvělá kytaristka. Přijďte a pozvěte i své známé.

-     v tomto týdnu se v úterý naposledy koná čeština pro začátečníky v 16.30 a pro mírně pokročilé v 17h. Češtinu budeme nadále prohlubovat na občasných setkáních v sobotu dopoledne. V sobotu se sejdeme v pozdním odpoledni v 17h, abychom nachystali vše podstatné na neděli. A příští neděli proběhnou rodinné bohoslužby a při nich vykonáme celocírkevní řádnou sbírku na Evangelickou akademii. Dále vás -  

-     chci jménem staršovstva a organizátorů Férové zahradní slavnosti poprosit o dobroty, nebo jiné různé výrobky k ochutnání. Akce se bude konat v neděli 4.9. po bohoslužbách 10 - 16 hodin. Přineste buchtu, marmeládu, pomazánku, zavařenou zeleninu, čalamádu, šťávu, ev. mošt, nebo i jiné pochutiny, které doma chutnají a myslíte, že budou chutnat i ostatním. Můžeme si také po ochutnání vyměnit recepty. Chystáme i soutěž o nejchutnější marmeládu, nebo buchtu. Slavnost bude veřejná, pozvěte i své přátele a známé. Těšíme se na krásný společně prožitý den. Děkuji všem, kdo se k nám připojí.

     -    výzva ke sjezdu mládeže

-     děkujeme všem, kdo se včera zúčastnili brigády a pomohli vevnitř i venku. Zvlášť chci poděkovat Pavlovi Konvalinkovi, Josefovi Slámovi a Dušanovi Slámovi, že připravili podium k instalaci.

-     službu presbyterů má v měsíci srpnu Jan Fic a Božena Doležalová. Úklid mají ještě v tomto týdnu na starosti Vošmerovi.

 • Narozeniny oslaví Věra Machová, Jan Turza, Věra Šotková, Tomášek Chalupa a Jakub Mach. Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví i jistotu v Bohu a touhu otevřít své srdce Boží lásce, jak o tom zpívá 3 sloka písně 728:

Vrať našim očím zrak, ať srdce otvírá se,  a lásku pozná zase náš bližní, ubožák.

Ty jsi náš pevný štít, když hrůza blízko stává, tvá zjevuje se sláva: Bůh, co chce s námi být.

 • různé:

 

 

 

OZNÁMENÍ 7. 8. 2022

     -      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za jejich přípravu br. faráři Joelu Rumlovi i za to, že vážili za námi dlouhou cestu. Doufáme, že nespěcháte a posedíte s námi u kávy a čaje.

            Za hudební doprovod děkujeme Michalovi Konvalinkovi a za čtení Aničce Chodákové.

-      s. farářka dnes slouží v Horních Vilémovicích, s. kurátorka v Jihlavě a Střížově.

-      zítra v pondělí 8.8 se v 18h koná další schůzka k Férové zahradní slavnosti. Na schůzku jsou zváni všichni, kterým záleží na myšlence spravedlivého obchodu a jsou ochotni nabídnout svůj čas a energii. Férová zahradní slavnost proběhne první neděli v září (4.9.)od 10-16h. Bude možnost ochutnat a nakoupit fair trade výrobky a podpořit tak pěstitele ve světě, ochutnat některé lokální potraviny i vlastnoručně vyrobené dobroty. Zároveň otevřeme oficiálně naši Živoucí zahradu veřejnosti. Půjde o akci města Velké Meziříčí a našeho sboru, dorazit by na chvíli měl i starosta nebo místostarosta.

-      v úterý se koná čeština pro začátečníky v 16.30 a mírně pokročilé v 17h.

-      od středy má s. farářka desetidenní dovolenou. Zastupovat ji bude br. farář Daniel Ženatý. Kontakt je uveden na nástěnce, na webových stránkách našeho a novoměstského sboru.

-      výhledově také oznamujeme, že 21. 8. přijede kázat a přednášet již tradiční letní host Pavel Keřkovský. Po přednášce, která nese název Spiritualita a písně, proběhne sborový oběd.

-      u východu jsou stále dva archy – krabička na personální fond (pro ty, kdo ho chtějí platit zvlášť) a také stále probíhá sbírka pro Ukrajince, kteří se zde rozhodli zůstat.

-      službu presbyterů má v měsíci srpnu Jan Fic a Božena Doležalová. Úklid budou mít na starost Babákovi.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu za oceánem Luc Martin Taylor a v našich končinách Sofie Machová. Oběma mladým lidem přejeme, aby se nepřestávali ptát po Bohu a jejich víra zrála třeba takovým směrem, jako ji vyznával Dietrich Bonhoeffer: Věřím, že ani naše chyby a omyly nejsou zbytečné a že pro Boha není za těžko s nimi skoncovat, stejně jako s našimi domnělými dobrými činy. Věřím, že Bůh není žádný mimo čas stojící osud, ale že čeká na naše upřímné modlitby a uvážlivé činy a že na ně i odpoví. (to je část vyznání víry, které nalezneme v našem novém evangelickém zpěvníku)

OZNÁMENÍ      31. 7. 2022

-   vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za jejich přípravu br. vikáři Jánu Laukovi. Děkuji také za hudební doprovod br. faráři Aloisi Němcovi  

-    s. farářka má v tomto týdnu dovolenou, v akutních případech se obracejte na s. farářku Alžbětu Hatajovou ze Sázavy; kontakt je uveden na nástěnce, naleznete jej na našem webu nebo na webu sázavského sboru.

-     v tomto týdnu se koná v úterý čeština pro začátečníky v 16.30 a mírně pokročilé v 17h. Na místě je poděkovat Veronice Ficové, Aničce Chodákové, Věře Kuklíkové a Leně Machové za přípravu a realizaci hodin češtiny.

-     v neděli za týden si pro nás bohoslužby připraví náš bývalý farář i bývalý synodní senior Joel Ruml, který je t. č. farářem v Krabčicích.

-     s předstihem oznamujeme, že v pondělí 8. 8. v 18h se koná další schůzka k Férové zahradní slavnosti, která proběhne neděli 4. září. Bude možnost ochutnat a nakoupit fair trade výrobky a podpořit tak pěstitele ve světě, ochutnat některé lokální potraviny i vlastnoručně vyrobené dobroty. Zároveň otevřeme oficiálně naši Živoucí zahradu veřejnosti. Půjde o akci města Velké Meziříčí a našeho sboru. Na schůzku jsou zváni všichni, kterým záleží na myšlence spravedlivého obchodu a jsou ochotni nabídnout svůj čas a energii.

-     velmi výhledově také oznamujeme, že v neděli 21. 8. přijede kázat a přednášet náš tradiční letní host Pavel Keřkovský. Po přednášce, která nese název Spiritualita a písně, proběhne sborový oběd.

-     kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem a stále ještě probíhá sbírka pro Ukrajince, kteří se zde rozhodli zůstat.

-     službu presbyterů má dnes ještě Josef Sláma a Lena Machová, v srpnu pak Jan Fic a Božena Doležalová. Úklid budou mít na starost Gebre Selassie.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu oslaví Zdeněk Sklenář a Julie Chodáková. Přejeme jim pevné zdraví i pevnou víru. Biblické poselství o pevné víře shrnuje mimo jiné krásně druhá sloka písně 675: Ruka má přec není krátká, zachrání Tě ze vší hrůzy. Jméno tvé mám ve své mysli. Neboj se, ty věčně můj.
 • Nové číslo ČB na poličce
 • pozvání ke kávě, čaji

 

OZNÁMENÍ 24. 7.2022

 

     -    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji Milanu Kocandovi za službu slova. Milan pochází z novoměstského sboru a dokončil druhý ročník naší Evangelické teologické fakulty. Díky a do studia přejeme hodně radosti, především vyprošujeme vedení Duchem svatým a doufáme, že časem nastoupí do farářské služby. Děkujeme také za hudební doprovod Matěji Hamplovi a za čtení Leně Machové.

-     s děkováním ještě nekončíme – děkujeme všem, kdo jste se podíleli na příměstském táboru pro ukrajinské děti – Leně Machové, Sofince a Bětce Machovým, Rutce Kopečné a Jardovi Březnovi, Leničce Součkové, Aničce Chodákové za pomoc s přípravou materiálů do češtiny, všem, kdo věnovali hry či prostěradla. Náklady na celý tábor podpořil zapsaný spolek Malování kreslení z Prahy. Se staršími dětmi se budeme potkávat na hodinách češtiny během prázdnin.

-     dnes večer v 18h se koná schůzka k fair trade brunch. Město Velké Meziříčí požádalo náš evangelický sbor, zda bychom neuspořádali tzv. Férovou snídani. Férová snídaně je největší česká akce na podporu pěstitelů ve světě. Jde o uspořádání piknikového happeningu, při kterém si užijeme kávy a mnoha dobrot z tzv. spravedlivého obchodu - tzn. že pěstitelé nejsou vykořisťováni a jejich zboží je prodáváno za cenu odpovídající jejich práci. Bude možnost tyto dobroty ochutnat a některé i zakoupit. Zároveň chceme oslovit i jednotlivce, aby přinesli vlastnoručně vyrobené jídlo (marmelády, štávy atd.). A nechceme zapomenout ani na výrobce regionálních potravin. Staršovstvo akci podpořilo a proběhne 4. září spolu s oficiální otevřením zahrady, na které už by mělo být také podium. Kdo byste chtěli přispět nápadem, radou, nabídnout účast, jste zváni dnes večer ke schůzce. Pokud by bylo potřeba, můžete se připojit i online přes Jitsi Meet, jen nám to nahlaste.

-     v tomto týdnu se koná v úterý čeština pro Ukrajince a to od 16.30 pro začátečníky a od 17h pro mírně pokročilé.

-     kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem a stále ještě probíhá sbírka pro Ukrajince, kteří zde zapouští kořeny.

-     službu presbyterů má v červenci Josef Sláma a Lena Machová. Úklid budou mít na starost Gebre Selassie.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Lucie Čaňková, Oldřich Palas, Václav (Vašík) Čaněk a Ondřej Vošmera. Přejeme všem oslavencům pevnou víru, která je spojena s pokorou a vděčností, jak ji vyjadřuje prorok Izajáš: „Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval,

velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.“  Iz 63.7

 • pozvání ke kávě, čaji

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ 17. 7. 2022

 

     -    vítáme vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, děkujeme za čtení Leně Machové a za hudební doprovod Ruth Ficové.

-     v tomto týdnu se od pondělí do pátku koná v prostorách Husova domu příměstský tábor především pro ukrajinské děti. V úterý odpoledne se koná čeština pro začátečníky v 16.30 i mírně pokročilé v 17h.

     -    příští neděli proběhnou bohoslužby v pravidelném čase a kázat bude student evangelické teologie Milan Kocanda, který pochází ze sboru v Novém Městě na Moravě.

-     Naši ukrajinští hosté Aljona, Saša a Demjan, kteří s námi strávili poslední sborový den, věnovali našemu sboru bílou stromkovou růži jako poděkování sboru za podporu.

-     kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem a stále ještě probíhá sbírka pro Ukrajince, kteří zde zapouští kořeny.

-     službu presbyterů má v červenci Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti Slámovi.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Eva Vášová, Denisa Babáková a Veronika Ficová. Gratulujeme jim a pro další rok života – ať bude jakýkoliv – jim přejeme pevnou důvěru, že Boží království přichází a jednou přijde v plnosti, jak zdůrazňuje i žalmista: Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ž 145.13

 

 

 

                                                   OZNÁMENÍ   10. 7. 2022

     -    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za jejich přípravu Lence Smejkalové, za hudební doprovod Ruth Ficové   

-     s. farářka vede dnes bohoslužby v administrovaném sboru v Horních Vilémovicích.

     -    v tomto týdnu se v úterý dopoledne koná schůzka k přípravě příměstského tábora a v úterý odpoledne pak čeština pro ukrajinské hosty – pro začátečníky i mírně pokročilé. Ve středu bude s. farářka v administrovaném sboru.

     -    příští neděli proběhnou bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně.

-     pokud máte ještě někdo doma starší nepotrhané prostěradlo, které můžete věnovat na příměstský tábor, domluvte se s Rut Kopečnou.

-     Při setkání nad Husovým životem a dílem v Kralicích nad Oslavou daroval dvě brožurky jejich autor Dušan Lacko, který je bývalým kurátorem v Silůvkách u Brna a zajímá se o historii. Jedna brožura pojednává o básnířce Marii Rafajové a druhá o tom, jak byl obnoven památník Bible kralické. Dušan Lacko také přislíbil, že přijme pozvání do našeho sboru na večer s hostem.

-     děkujeme také Martinu Balcarovi, který daroval do naší sborové tůňky tři malé karásky.

-     Už minule jsme ohlašovali, že římskokatolický farář Pavel Šenkyřík odchází do Brna na biskupství. Jsme vděčni za to, že nás bral jako partnerskou církev i při vědomí naší zjevné menšinovosti. S. farářka se s ním sejde a předá mu dárek. Pokud jste ještě nepodepsali poděkování a přání všeho dobrého, můžete tak dnes učinit. (dopis je vedle sbírkové misky)

 -    kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem, stejně tak je tam stále sbírková krabička pro ukrajinské ženy a děti, kteří zde hodlají najít svůj nový domov.

-     službu presbyterů má v červenci Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti Slámovi.

-     narozeniny oslaví v tomto týdnu Vojtěch Axman a Rut Kopečná. Oslavencům přejeme zdraví a důvěru pramenící v Ježíšově slově: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku“. (Mt 28.20)

 • pozvání ke kávě, čaji

 

Oznámení 3. 7.2022

     -    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za službu slova a učení písní s. farářce Romaně Čunderlíkové z Kolína. Vítáme také jejího manžela i syna – oba Františky. Za hudební doprovod děkuji Matěji Hamplovi a za první čtení Dušanu Slámovi

     -    po bohoslužbách bude příležitost si s Čunderlíkovými popovídat, a pokud máte nějaké dotazy k Evangelickému zpěvníku, sestra farářka Romana je zodpoví.

-     v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty i přes to, že je státní svátek. Skupinu jsme museli rozdělit – začátečníky si vzala na starosti Věra Kuklíková a výuka začne v 16.30, mírně pokročilí začínají v 17h. Ve čtvrtek pak se můžeme těšit na přednášku husitské farářky Světluše Košíčkové o aktuálnosti díla mistra Jana Husa. Sestra farářka působí v Brně-Tuřanech, věnovala se systematické teologii a historii. Přednáška proběhne ve čtvrtek 7. 7. v 17h zde v Husově domě. Přímo na svátek mistra Jana Husa proběhne přednáška Pavla Keřkovského v Kralicích nad Oslavou, kam pojede jak s. kurátorka, tak s. farářka; kdybyste se chtěli svézt, domluvte se s nimi.

-     mám vyřídit poděkování od br. vikáře, kterému s. farářka předala obálku, do které jste mnozí přispěli částkou 4.200,-. Br. vikář další dar nečekal, velmi ho to potěšilo.

-     chci poděkovat všem, kdo se podíleli ve školním roce na výuce češtiny – Aničce Chodákové, Veronice Ficové. Také Bětce Machové a Jirkovi Ficovi st. za hlídání malých dětí, ale především Leně Machové, která překládá, je neustále na telefonu, vodí po úřadech, lékařích, řeší školy a práci. Je to práce nedoceněná, ale velmi důležitá pro ty, kdo zde plánují delší dobu zůstat nebo se úplně usadit.

-     jak už asi víte, v červenci plánujeme příměstský tábor pro ukrajinské děti. Potřebovali bychom starší nepotrhaná prostěradla, máte-li starší a kompletní společenské hry, ev. pěkné hračky nebo reklamní předměty, domluvte se s. Rutkou Kopečnou nebo s. farářkou.

-     Asi jste slyšeli, že římskokatolický farář Pavel Šenkyřík odchází do Brna na biskupství. Jsme vděčni za to, že nás bral i při vědomí naší zjevné menšinovosti jako partnerskou církev. S. farářka se s ním uvidí za 14 dní a předá mu dárek. Pokud chcete, můžete se podepsat pod poděkování a přání všeho dobrého. (dopis je vedle sbírkové misky)

 -    kdo chcete přispět zvlášť na personální fond, u východu je krabička s archem.

-     službu presbyterů má v červenci Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti ještě Smejkalovi ml.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Richard Mach, Karel Sladký, Nina Iris Hánová, Jaroslav Šabacký a Ladislava Pánková. Přejeme jim, aby byli v dalším roce svého života neseni žalmistovou prosbou: Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k Tobě pozvedám svou duši. Ž 143.8

pozvání ke kávě, čaji po bohoslužbách do malého sálku

 

Oznámení 26.6.2022

     -      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Aloisi Němcovi a za první čtení Ondrovi Polovi

     -      chvíli po bohoslužbách se sejdeme v sálku k prezentaci o možnostech rekonstrukce podkroví, kterou pro nás připravili Pavel a Michal Konvalinkovi a Kuba Mach

            V 11h začne představení loutkového divadla Jana Hrubce s názvem Kouzelný zvon. A okolo 12h pak společně poobědváme.

-      v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty v 15.30. Po domluvě se bude možná v pátek nebo sobotu konat brigáda na zahradě. Příští neděli 3.7. přivítáme na kazatelně s. farářku Romanu Čunderlíkovou z Kolína. V rámci bohoslužeb se nás pokusí naučit dvě nové písně z Evangelického zpěvníku.

-      s předstihem vás zveme na přednášku husitské farářky Světluše Košíčkové o aktuálnosti díla mistra Jana Husa. Přednáška proběhne ve čtvrtek 7.7. v 17h zde v Husově domě. Přímo na svátek mistra Jana Husa proběhne přednáška Pavla Keřkovského v Kralicích nad Oslavou v 18 hodin. S. farářka tam pojede, kdybyste se chtěli svézt řekněte.

-      celocírkevní sbírka solidarity sborů, která proběhla minulou neděli, vynesla v našem sboru Kč 2.380,-

-      Diakonie naší církve podpořila výuku češtiny pro ukrajinské hosty částkou Kč 27.000,-, kromě odměny lektorkám a proplacení cestovného jsme také pořídili nový flipchart a papírenské zboží.

-      sbor obdržel dar při svatbě manželů Zelníčkových Kč 2.000,-

-      asi jste si všimli nově vybudovaného parkovacího místa před Husovým domem. Naši druhou žádost tentokrát rada města schválila na svém minulém zasedání. Město zaplatí celé podloží, sbor přispěje na zatravňovací dlažbu. S městem Velké Meziříčí chystáme větší akci Fair trade brunch – Férová pozdní snídaně, která proběhne zároveň s oficiálním otevřením naší Živoucí zahrady 4. září.

-      jak už asi víte, v červenci plánujeme příměstský tábor pro ukrajinské děti. Potřebujeme starší nepotrhaná prostěradla, máte-li starší a kompletní společenské hry, ev. pěkné hračky nebo reklamní předměty, domluvte se s. Rutkou Kopečnou nebo s. farářkou.

-      o čem jednalo staršovstvo se dočtete na webu nebo na nakopírovaném listu u vchodu

-      stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy

-      kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička.

-      službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka, v červenci pak Josef Sláma a Lena Machová. Úklid mají na starosti Smejkalovi ml.

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Marta Staňková, Vlastimil Číhal a Jiřina Číhalová. Všem oslavencům gratulujeme a přejeme jim hlubokou důvěru v Boží milosrdenství – jak zpívá žalmista: „Jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.“ Ž 52.10
 • pozvání ke kávě, čaji, besedě, divadlu a společnému obědu.

Ohlášky   19.6.2022

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Michalu Konvalinkovi a za první čtení Aničce Chodákové, Jánovi děkujeme za působení v našem sboru a předáváme malou pozornost. Rozloučení bude pokračovat při kávě a čaji v malém sálku po bohoslužbách

-    dnešní sbírka je celocírkevní sbírkou solidarity sborů – každý sbor má v případě nedostatku finančních prostředků za předem daných podmínek (nesmí např. žádat dříve než za pět let) požádat o příspěvek ze solidárních prostředků, které jsou doplňovány právě sbírkou solidarity – další informace na nástěnce.

-    sestra farářka dnes káže v Třebíči a Myslibořicích  

-    v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro ukrajinské hosty v 15.30, ve čtvrtek setkání dětí v 16.30, v pátek se koná v 17h schůzka k příměstskému táboru a v sobotu opět výuka češtiny v 9.30.  

-    příští neděli proběhne sborový den – po rodinných bohoslužbách se dozvíte základní informace o plánované rekonstrukci podkroví a v 11h nás čeká loutkové divadlo Jana Hrubce, které je určeno dětem i dospělým. Poté proběhne sborový oběd.

-    o čem jednalo staršovstvo zjistíte na webu nebo na nakopírovaném listu u vchodu

-    stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy a kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička.

-    službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají ještě tento týden na starosti Čaňkovi nebo Votavovi

 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Jan Fic, Libor Dobrovolný, Vlasta Elisová, Jiří Brodský, Magda Mejzlíková a Lenka Součková. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme jim pevné zdraví a dobrou mysl a spolu s žalmistou Ž 36.11 prosíme: Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.
 • Něco k doplnění?
 • pozvání ke kávě, čaji

 

12.6.2022

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji Matějovi Hamplovi 

-      dnes odpoledne vás srdečně zveme na koncert hudebního tria Listověj. Koncert začíná v 16h, uslyšíme zhudebněné básně Jana Zahradníčka. Bude-li i odpoledne hezky, koncert proběhne na zahradě.

-      sestra farářka je dnes v administrovaném sboru v Horních Vilémovicích

-      v tomto týdnu se v pondělí sejde v 17h staršovstvo zde v Husově domě. V úterý se namísto klasického vyučování češtiny projdou ukrajinské ženy s br. Jirkou Ficem a s. Lenou Machovou po Velkém Meziříčí. Kdybyste se chtěli připojit, sraz je v 15.30 zde. Ve čtvrtek se pak sejdou konfirmandi v 16.30. V pátek odpoledne a večer se koná setkání farářských rodin našeho seniorátu v Horních Dubenkách, proto zde s. farářka nebude.

       V sobotu dopoledne se opět koná čeština pro Ukrajinky –ještě do konce školního roku bude výuka probíhat dvakrát týdně, o prázdninách se budeme scházet jednou týdně v úterý v 17h.

-      O prázdninách 18.-22.července se bude v našem sboru konat příměstský tábor především pro ukrajinské děti, kdo byste se chtěl zapojit, přihlaste se Leně Machové nebo s. farářce.

-      moc děkujeme všem, kteří se podíleli na včerejší brigádě, zvláště Doležalovým za dovezení kamenů, Konvalinkovým za rostliny nejen vodní a dodatečně také Josefu Slámovi za výrobu dalších laviček. Tůňka pro obojživelníky a ptactvo v horním rohu zahrady je již téměř hotova.

-      celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením v Litoměřicích vynesla Kč 2931,- 

-      stále je otevřena archová sbírka pro ukrajinské ženy a kdo chcete zvlášť přispět na personální fond, je u východu krabička. Děkujeme b. Aloisi Němcovi za darovaný notebbok pro ukrajinské hosty.

-      sbor obdržel při včerejší svatbě dar Kč 2000,-

-      zamyšlení s. farářky při Noci kostelů naleznete v Medřičských listech.

-      za 14 dní proběhne sborový den – po rodinných bohoslužbách nás čekají základní informace + krátká beseda k rekonstrukci podkroví, a v 11h si užijeme loutkové divadlo Jana Hrubce a poté společně poobědváme.

 • službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají na starosti Čaňkovi nebo Votavovi
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Dagmar Krejčová, Aleš Dobrovolný, Dobroslav Voda a Matyáš Sysel. Přejeme jim, aby je provázela svěžest tělesná i duševní a také víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

5.6.

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za hudební doprovod děkuji s. Ruth Ficové a za první čtení s. Aničce Chodákové

-      sbírka z dnešní neděle je celocírkevní a je určena na Diakonii. Z dopisu SR vyjímáme: Milé sestry, milí bratři, snad si dobře poslední dobou uvědomujeme, že mít jisté a bezpečné místo pro život vůbec není samozřejmost. Touží po něm ti, kdo ho nemají, velmi vážit si ho máme my, kdo ho máme. Věřící člověk to pak nechápe jako něco, na co má právo a samozřejmý nárok, ale jako dar.

                V letošní sbírce na Diakonii podpoříte nově vznikající chráněné bydlení na míru v Litoměřicích. Bydlení bude ušito na míru svým obyvatelům – dospělým lidem s mentálním postižením podle jejich možností: od komunitních bytů s vyšší mírou podpory až po garsonky pro jednotlivce. ..Klienti budou tedy bydlet nezávisle, s potřebnou asistencí a zároveň neztratí kontakt se svými blízkými. Prvním obyvatelům se služba otevře již v lednu roku 2023.

       V loňském roce jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali Kč 710 453,- pro rekonstrukci školy V Zápolí v Praze-Michli.

 • V tomto týdnu se v úterý sejdou ukrajinské ženy k češtině v 15.30. Ve středu se sejdeme k modlitebnímu setkání v 18h a k biblické hodině v 18.30. Budeme dočítat poslední tři kapitoly Matoušova evangelia – tedy 26-28 kapitolu. Ve čtvrtek se sejdeme s dětmi k náboženství v 16.30. V sobotu dopoledne se pak koná opět čeština pro ukrajinské ženy v 9.30. V neděli proběhnou bohoslužby v pravidelném čase. A chceme vás pozvat také na nedělní odpoledne, kdy si připomeneme básně Jana Zahradníčka zhudebněné Listovějem. Tři muzikanti dávají Zahradníčkovým veršům jedinečný a přesvědčivý výraz. Koncert začíná v 16h a v případě hezkého počasí proběhne na sborové zahradě.
 • moc nás všechny zdraví Dáša Krejčová z Hrbova a Svobodovi ze Svařenova.

-      v archové sbírce pro Jeronymovu jednotu se vybralo celkem Kč 20.900,-  a pro Josefa Pacala 8.800,-. Stále probíhá sbírka na pomoc ukrajinským ženám a dětem, o které se náš sbor stará.

-      od června bude s. farářka 1x neděli v měsíci v Horních Vilémovicích, které administruje.

-      staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.

 • pokud si chcete projít znovu sborová oznámení, díky br. faráři Aloisi Němcovi je naleznete na sborových stránkách.
 • službu presbyterů má v červnu Anička Chodáková a Pavel Konvalinka a úklid mají na starosti Součkovi
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Dagmar Holíková, Hana Jamshidigholdori, Tomáš Svoboda, David Kopečný a Jan Antonín Janeček. Všem oslavenkyním a oslavencům přejeme především pevné zdraví, a kéž si v dalším roce života spolu s žalmistou připomínají, že k tomu, jak žijeme, řekne své slovo jednou Bůh. Žalmista totiž v 96 žalmu zpívá: Pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese, vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy. (Ž 96.12-13)
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

29.5.

-      vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách

-      za hudební doprovod děkujeme br. faráři Aloisi Němcovi a za čtení ?(Ján se s někým domluví)

-      v tomto týdnu se sejdou v úterý k základům češtiny v 15.30 ukrajinští hosté, ve středu se koná od 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí, číst budeme Matoušovo evangelium 23-25.kapitolu. Ve čtvrtek se sejdou v 16.30 k předkonfirmační přípravě konfirmandi. V sobotu se pak opět konají základy češtiny v 9.30 a možná proběhne i brigáda. Příští neděli budeme slavit svatodušní svátky, při bohoslužbách bude vysluhována sv. VP.

-      část našich konfirmandů je dnes na bohoslužbách v Horních Dubénkách, bohoslužbami jim končí seniorátní víkendovka.

-      v minulém týdnu zemřela s. Marta Uchytilová; rozloučení s ní proběhlo v sobotu v obřadní síni. Mysleme v modlitbě pozůstalou rodinu.

-      členy sboru zdraví křižanovští Karel Hermany a Aleš a Marie Křižanovi.

-      ještě dnes můžete naposledy přispět na archovou sbírku Jeronymovy jednoty a na sbírku pro Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě.

-      staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.

 • na poličce můžete najít informaci O čem jednalo staršovstvo. Informace je také na našich webových stránkách. Na webových stránkách také nově díky br. Aloisi Němcovi naleznete sborová oznámení.
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Aron Vodný, Matěj Pol, Anna Vodná a Jana Čermáková. Velkým oslavenkyním a malým oslavencům přejeme především

zdraví a pevnou víru, která hledá Boží vůli, jak se o tom zpívá v žalmu: Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. (Ž 143.8b)

 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

 

 22.5.

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách

-     za hudební doprovod děkujeme br. Matěji Hamplovi a za čtení Lence Smejkalové

-     v tomto týdnu se sejdou v úterý k základům češtiny v 15.30 ukrajinští hosté, ve středu se koná od 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí, číst budeme Mt evangelium 20-22.kapitolu. Ve čtvrtek se sejdou v 16.30 děti. V sobotu pak znovu základy češtiny v 9.30.

-     Od pátku do neděle jede s. farářka s konfirmandy na seniorátní víkendovku. Ubytováni budou ve Velké Lhotě u Dačic, v sobotu navštíví terapeutickou komunitu Podcestný mlýn u Dačic a v neděli se zúčastní bohoslužeb v Horních Dubénkách.

-     Do konce května můžete přispívat na Jeronymovu jednotu a finančně podpořit Josefa Pacala z Hrbova. Sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi probíhá dlouhodobě. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

 • V minulém týdnu přijel krovy napadené tesaříkem zkonzultovat odborník na likvidaci dřevokazného hmyzu z dobronínské firmy Sanace střech, zítra přijede odborník z polenské firmy Sankro. Máte-li tip na firmu, která se věnuje likvidaci dřevokazného hmyzu, dejte nám vědět.
 • Staršovstvo chystá základní informace a besedu k rekonstrukci podkroví. Proběhnout by měla při rodinné neděli 26.6. ještě před loutkovým divadlem Jana Hrubce, které je určeno všem generacím.
 • V pátek náš sbor také navštívily Valerie Stuchlíková a Eva Balcarová, dvě pracovnice ústřední církevní kanceláře, které s námi probrali možnosti podpory ukrajinských maminek a dětí, o které se staráme.
 • Děkujeme všem, kdo se zúčastnili včerejší brigády.
 • Na poličce můžete najít informaci o čem jednalo staršovstvo. Informace bude také na našich webových stránkách.
 • narozeniny oslaví v tomto týdnu Vojtěch Štěpánek, Miloš Palas, Ivo Kapitán, Chamola Gebre Selasie, Dana Vošmerová a Aleš Křižan. Přejeme jim, aby je provázela svěžest tělesná i duševní a také víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“
 • různé
 • pozvání ke kávě, čaji

OHLÁŠKY 15.5.2022

 

- vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji za službu slova Mikuláši Vymětalovi, celocírkevnímu faráři pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Včera jsme měli možnost s Mikulášem mluvit, dneska s námi u kávy pobude jen chvíli, protože pokračuje do Bratislavy.

Za hudební doprovod děkujeme br. faráři Aloisi Němcovi a za čtení Jaromíru Machovi.

- dnes odpoledne v 15h vás zveme na klavírní koncert Daniela Juna. Koncert začíná v 15 hodin a na programu budou díla Mozarta, Gerschwina, Ježka a dalších. Přijďte si odpočinout a pozvěte své známé. (Bude-li nadále hezky, proběhne koncert na zahradě.)

- v tomto týdnu se sejde v pondělí ke své schůzi staršovstvo sboru v 17h, v úterý koná v 15.30 čeština pro ukrajinské hosty, ve středu se sejdeme v 18h k modlitebnímu setkání a na ně navazuje v 18.30 rozhovor nad biblí, budeme číst 18-20 kp. Matoušova evangelia. Čtvrteční předkonfirmační příprava se přesouvá na sobotní podvečer. V sobotu dopoledne se bude v 9.30 opět konat čeština pro Ukrajince. K předkonfirmační přípravě se sejdeme v sobotu v 17.30 a v 18.30 se bude konat setkání konfirmandů a mládeže při filmovém klubu.

- Stále jsou vypsány tři archové sbírky: pro Jeronymovu jednotu, pro pomoc Ukrajinkám a Ukrajincům, kteří jsou zde ubytovaní přes náš sbor a sbírka pro Josefa Pacala z Hrbova, kterému vyhořela dílna. Pokud budete přispívat bezhotovostně, uveďte prosím do poznámky účel – JJ, Ukrajina, J.Pacal.

- Již je zakoupena rybníčková folie do naší tůňky. A radujeme se, že se mravenci rozhodli vybudovat další mraveniště nahoře u kompostu.

- narozeniny oslaví v tomto týdnu Vladimír Čech, Lucie Keršnerová a Jan Bureš. Přejeme jim, aby se narozeninový den pro ně stal zastavením, ve kterém mohou žasnout a zamýšlet se jako žalmista: Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jenž jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Ž 8.4-5

- Různé, něco k doplnění…?

pozvání ke kávě, čaji