Oznámení   19. 3. 2023
     
-    
vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Po skončení bohoslužeb se přesuneme do sálku k dokončení výročního sborového shromáždění u kávy a čaje. Kdo z vás by se chtěl blíže seznámit se stavem podkroví, může se jít podívat. Většina trámů je obnažena a je dobře vidět stav krovu.
-    ještě tuto neděli můžete přispívat naposledy do sbírky pro lidi zasažené zemětřesením v Turecku a Sýrii, sbírku zítra odešleme do Diakonie.
-    v úterý se sejdou v 16.30 k češtině Ukrajinci, ve čtvrtek vyjedeme společně na ekumenickou biblickou hodinu do Náměště nad Oslavou. Vyrážíme v 15.30 od Husova domu. Kdo se budete chtít připojit, dejte nám s předstihem vědět. V sobotu dopoledne se bude konat brigáda od 8h. Bohoslužby za týden proběhnou v pravidelném čase.
-    děkujeme všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády.
-    přispívat můžete stále do sbírky na rekonstrukci podkroví.
-    službu presbyterů mají v březnu Jan Fic a Anna Chodáková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Součkovi
-    narozeniny oslaví v tomto týdnu Jaromír Voda, Dušan Leoš Jindřich Palas a Tomáš Sedlák. Všem třem bratřím přejeme pevné zdraví a aby se stále znovu potkávali s Boží milostí, jak o ní žalmista zpívá: „Rozjímám o všech tvých činech, přemítám o tvých skutcích. Ty jsi Bůh, jenž činí divy!“ Ž 77.13,15
- Na stole Páně hoří svíčky. Zapálila je zde sestra z Ukrajiny, za své rodiče, kteří zemřeli při ruské palbě.
   
   
   

 OZNÁMENÍ  5. 3. 2023
   
-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli, zvláště Lence Smejkalové.
-    v nadcházejícím týdnu se koná zítra v pondělí 17h schůze staršovstva sboru. V úterý se sejdou k češtině Ukrajinci v 16.30 a v 18h se bude konat biblická hodina v Tasově. Ve středu jede s. farářka na biblickou do Radošova, pokud se chcete někdo připojit. Ve čtvrtek se sejdou děti k náboženství v 16.30, v 18h se koná modlitební setkání a v 18.30 pak rozhovor nad biblí. Od pátku do neděle jedou konfirmandi spolu se s. farářkou do Brna na svou poslední seniorátní předkonfirmační víkendovku – v pátek navštíví Husu na provázku, v sobotu dopoledne je čeká program o partnerských vztazích s Ivanem Ryšavým, odpoledne pak bojovka a procházka po Brně. V neděli navštívíme bohoslužby a po nich se vydáme domů. Příští neděli jsou bohoslužby v pravidelnou dobu, navečer v 18h se koná online schůzka k summercampu. Spojíme se přes Jitsi Meet, heslo VelkéMezirici.
-    za 14 dní se koná výroční sborové shromáždění. Rozpočet navržený staršovstvem, zprávu staršovstva o životě sboru i zprávu farářky dostanete mailem a budete mít možnost se s nimi seznámit příští týden i v tištěné podobě. Seznam členů s právem hlasovným visí na nástěnce.
-    celocírkevní sbírka na tisk a publikační činnost z minulé neděle vynesla Kč 1630,- 
-    Diakonie naší církve vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým zemětřesením. Diakonie pomáhá především obyvatelům severní Sýrie, neboť právě tam má spojení s důvěryhodnými partnery. Pokud chcete do této sbírky přispět, můžete tak udělat buď skrze dobrovolnou archovou sbírku nebo přímo na účet Diakonie – číslo účtu je vyvěšeno na tiskové zprávě na nástěnce. Archovou sbírku ukončíme za 14 dní – 19.3.
-    děkujeme všem, kteří se zapojili do včerejší další brigády 
-    Holanďané z Paaskerk nás letos navštíví v po dlouhé době rekordním počtu 13 lidí. Kdo jste ochotni je v době 11.-15.5. ubytovat, zapište své jméno k jejich seznamu, který leží na poličce u východu. 
-     službu presbyterů mají v březnu Jan Fic a Anna Chodáková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Chodákovi
-    narozeniny oslaví v tomto týdnu samí bratři: Pavel Konvalinka, Pavel Smolík, Libor Smejkal, Ondřej Holík, Vráťa Holík, Jaromír Března st. Oslavencům přejeme krom pevného zdraví a radosti ze života, aby je uprostřed narozeninových oslav neslo žalmistovo slovo: Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Ž 84.12

 26. 2. 2023
-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. Zvláště děkujeme studentce teologie Sáře Šimkové (a Milanu Kocandovi), kteří za námi přijeli z Nového Města na Moravě.
-     dnešní sbírka je celocírkevní, je určena na tisk a další publikační činnost.
-    Diakonie naší církve vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým zemětřesením. Diakonie pomáhá především obyvatelům severní Sýrie, neboť právě tam má spojení s důvěryhodnými partnery. Pokud chcete do této sbírky přispět, můžete tak udělat buď skrze dobrovolnou archovou sbírku nebo přímo na účet Diakonie – číslo účtu je vyvěšeno na tiskové zprávě na nástěnce.
-    v nadcházejícím týdnu se koná z pravidelných shromáždění v úterý v 16.30 čeština pro Ukrajince, ve čtvrtek předkonfirmační příprava v 16.30, modlitební setkání v 18h a rozhovor nad biblí v 18.30. V pátek potom Kavárnička dříve narozených v 18h.
    V úterý bude s. farářka na celocírkevním setkání nemocničních kaplanů v Praze. 
-    děkujeme všem, kteří se zapojili do včerejší další brigády a pomohli vynést lavice.
-    Holanďané z Paaskerk nás letos navštíví v po dlouhé době rekordním počtu 13 lidí. Kdo jste ochotni je v době 11.-15.5. ubytovat, zapište své jméno k jejich seznamu, který leží na poličce u východu. Ve čtvrtek večer je společně uvítáme, v pátek plánujeme návštěvu radnice, pojedeme do Třebíče, v sobotu se budou účastnit Férové snídaně, v neděli bohoslužeb a navečer se opět sejdeme ke společné reflexi, prezentaci obou sborů a zpívání. V pondělí brzo ráno odjíždějí. Přijedou i odjedou vlakem.
-     kdo jste ochoten se zapojit do příprav Férové snídaně či summercampu, nahlaste se s. farářce.    
- vybírání předplatného za časopisy pro tento rok se ujal br. Jiří Fic. Pamatujte na zaplacení. Ústředí přestalo ve velkém tisknout sbírku kázání, je přístupna zdarma v elektronické podobě. Roční předplatné Českého bratra stojí Kč 350,-, Protestanta 220,-. Jeden výtisk Horácka bude stát Kč 40,-. Pokud o něj stále i při klesající kvalitě a rostoucí ceně stojíte, nahlašte to sestře farářce nejpozději do příští neděle. Většina sborů horáckého seniorátu jej už přestala odebírat.
-    službu presbyterů mají v únoru Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Turzovi.
- narozeniny oslaví v tomto týdnu Dušan Sláma, Lubomír Zacha, Eva Svobodová a Martina Čermáková.Oslavencům gratulujeme a připojujeme se k žalmistově prosbě žalmisty o dobro a radost i pro oslavence: Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Ž 106.4-5
- různé
- po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru 

19. 2. 2023

-        vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.

-        v nadcházejícím týdnu se koná z pravidelných shromáždění jen v úterý v 16.30 čeština pro Ukrajince. Další pravidelná shromáždění se z důvodu jarních prázdnin nekonají. Sestra farářka vybírá dovolenou a zástup v případě pohřbu má br. Ján Lauko, náš bývalý vikář.  Kontakt na něj naleznete na nástěnce.

-        příští neděli už bude první postní nedělí. Kázat bude Sára Šimková, studentka 3. ročníku Evangelické teologické fakulty. Při bohoslužbách bude vysluhována svátost večeře Páně.

-        SR schválila okamžitý finanční příspěvek ve výši 10.000 EUR z Fondu sociální a charitativní pomoci. Peníze jsou určeny na přímou pomoc v jižním Turecku a na severu Sýrie. Diakonie naší církve vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým zemětřesením. Diakonie pomáhá především obyvatelům severní Sýrie, neboť právě tam má spojení s důvěryhodnými partnery. Pokud chcete do této sbírky přispět, můžete tak udělat buď skrze dobrovolnou archovou sbírku nebo přímo na účet Diakonie – číslo účtu je vyvěšeno na tiskové zprávě na nástěnce.

-        děkujeme všem, kteří se zapojili do včerejší další brigády a pomohli vynést lavice.

-        Holanďané z Paaskerk nás letos navštíví v po dlouhé době rekordním počtu 13 lidí. Kdo jste ochotni je v době 11.-15.5. ubytovat, zapište své jméno k jejich seznamu, který leží na poličce u východu. Ve čtvrtek večer je společně uvítáme, v pátek plánujeme návštěvu radnice, pojedeme do Třebíče, v sobotu se budou účastnit Férové snídaně, v neděli bohoslužeb a navečer se opět sejdeme ke společné reflexi, prezentaci obou sborů a zpívání. V pondělí brzo ráno odjíždějí. Přijedou i odjedou vlakem.

-        kdo jste ochoten se zapojit do příprav Férové snídaně či summercampu, nahlaste se s. farářce.

-       vybírání předplatného za časopisy pro tento rok se ujal br. Jiří Fic. Pamatujte na zaplacení. Ústředí přestalo ve velkém tisknout sbírku kázání, je přístupna zdarma v elektronické podobě. Roční předplatné Českého bratra stojí Kč 350,-, Protestanta 220,-. Jeden výtisk Horácka bude stát Kč 40,-. Pokud o něj stále i při klesající kvalitě a rostoucí ceně stojíte, nahlaste to sestře farářce nejpozději do příští neděle. Většina sborů horáckého seniorátu jej už přestala odebírat.

-        službu presbyterů mají v únoru Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Jarka a Josef Vodovi.

-        narozeniny oslaví v tomto týdnu čtyři oslavenci a všichni zrovna dnes: Jiří Fic st., Zdenka Dvořáková, Miloš Šabacký ml. a Radomil Kolář. Oslavencům gratulujeme a přejeme jim, aby byli v dalším roce svého života neseni žalmistovou prosbou: Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k Tobě pozvedám svou duši. Ž 143.8

-      různé

-      po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru                      

12. 2. 2023

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. 
-    v nadcházejícím týdnu se koná v úterý v 16.30 čeština pro Ukrajince, večer pak jede s. farářka k rozhovoru nad biblí do Hroznatína. Ve středu se v Husově domě sejde zapsaný spolek br. Kálef, který se v našem seniorátu stará o práci s dětmi, mládeží a rodinami.
    Ve čtvrtek se sejdou v 16.30 děti, v 18h se koná modlitební setkání a v 18.30 se koná rozhovor nad biblí.
    Od 18.-25.2. se z důvodu jarních prázdnin a dovolené s. farářky nebudou konat pravidelná shromáždění v týdnu.
    K nedělním bohoslužbám se sejdeme v pravidelném čase.
-    děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do včerejší brigády na Husově domě. Kdo jste nemohli pomoci, ale jste ochotni pomáhat výhledově, můžete se ještě napsat na arch na poličce.
-    službu presbyterů mají v únoru Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Božena a Jaromír Vodovi..
- narozeniny oslaví Gábinka Melicharová, Lenka Smejkalová, Josef Komínek, Blanka Drápelová, Anička Čaňková a Josef Číhal. Oslavencům gratulujeme a přejeme jim, aby dny jejich života provázela víra, že Hospodin je naše pomoc. Jak to zpívá žalmista: „Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.“ Ž 33.20-21
- vybírání předplatného za časopisy pro tento rok se ujal br. Jiří Fic. Pamatujte na zaplacení. Ústředí přestalo ve velkém tisknout sbírku kázání, je přístupna zdarma v elektronické podobě a kdo byste o nové sbírky kázání stál, řekněte s. farářce, vytiskne vám je. Roční předplatné Českého bratra stojí Kč 350,-, Protestanta 220,-. Jeden výtisk Horácka bude stát Kč 40,-. Pokud o něj stále i při klesající kvalitě a rostoucí ceně stojíte, nahlašte to sestře farářce. Většina sborů horáckého seniorátu jej už přestala odebírat.
- různé

5. 2. 2023

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. 
-    v nadcházejícím týdnu je s. farářka neděle večer – pondělí mimo Velké Meziříčí na supervizi. V úterý se koná v 16.30 čeština pro Ukrajince. Pokud se někdo chcete připojit ve středu k biblické hodině v Radošově, můžete se domluvit se s. farářkou. Ve čtvrtek se v 16.30 sejdou konfirmandi k překonfirmačnímu setkání. V 18h se pak koná modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí. Od pátku do neděle se koná víkendovka v Horních Vilémovicích pro mládež a konfirmandy sborů v Třebíči, Jihlavě, Velkém Meziříčí a Horních Vilémovicích. V sobotu se koná první z řady brigád. Budeme vyklízet podkroví a sraz je v 8h. Ochotné sestry prosíme o dopolední svačinu. V neděli se bohoslužby konají v pravidelném čase v 9h a s. farářka bude celou neděli v administrovaném sboru. 
-    pokud by ještě někdo z vás potřeboval vyhotovit potvrzení o daru církvi za loňský rok, napište se na listinu. 
-    Na poličce najdete ještě jeden arch, kam se můžete zapisovat vy, kdo jste ochotni jakýmkoliv způsobem pomoci při brigádách souvisejících s rekonstrukcí podkroví.
-    máte-li nějaké připomínky k vydávání Velkomeziříčska (včetně problémů s doručením), řekněte to s. farářce.
-     Službu presbyterů mají v únoru pak Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Taylorovi.
- narozeniny oslaví Božena Vodová a Ondřej Bárta. Oslavencům gratulujeme a připojujeme se k žalmistově prosbě žalmisty o dobro a radost i pro oslavence: Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Ž 106.4-5
- vybírání předplatného za časopisy pro tento rok se ujal br. Jiří Fic. Pamatujte na zaplacení. Ústředí přestalo ve velkém tisknout sbírku kázání, je přístupna zdarma v elektronické podobě a kdo byste o nové sbírky kázání stál, řekněte s. farářce, vytiskne vám je. Roční předplatné Českého bratra stojí Kč 350,-, Protestanta 220,-. Jeden výtisk Horácka bude stát Kč 40,- pokud o něj stále i při klesající kvalitě a rostoucí ceně stojíte, nahlašte to sestře farářce.
- různé

29. 1. 2023

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. Chvíli po bohoslužbách se sejde ke své schůzi staršovstvo sboru.
-    pozdravují nás srdečně br. farář Joel Ruml a br. farář Pavel Janošík, se kterými se s. farářka potkala na kurzu v Praze. Oba chceme pozvat k bohoslužbám a návštěvě podle toho, jak jim to diář dovolí.
-    celocírkevní sbírka z minulé neděle určená na Fond křesťanské služby vynesla 2420,-
-     v nadcházejícím týdnu se koná v úterý v 16.30 čeština pro Ukrajince a biblická hodina v Tasově proběhne od 18h. 
    Ve středu se sejdeme k večeru s Janou Molnárovou o Santiniho stavbách taktéž v 18h. Jana Molnárová s sebou doveze také své fotografie, které bude promítat a posedí s námi u společného stolu. Za ev. donesení jídla ke společné večeři budeme rádi. 
    Ve čtvrtek se setkají děti k náboženství v 16.30, v 18h pak proběhne modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí. 
    V pátek se sejdeme ke kavárničce dříve narozených taktéž v 18h. Příští neděli se konají rodinné bohoslužby.
-    Včera se konalo rozloučení s br. farářem Pavlem Kalusem v chrudimském kostele a dnes odpoledne proběhnou vzpomínkové bohoslužby v pražském žižkovském sboru. Pavel Kalus byl výraznou osobností naší církve, několik jeho vzpomínek najdete také na Paměti národa. Formoval také generace vikářů v seznamovacím a pastoračním semináři.
-    na poličce u východu jsou dvě listiny – na první se zapisujte vy, kdo chcete vyhotovit potvrzení o daru církvi za loňský rok a na druhou vy, kdo jste ochotni pomoci při brigádách souvisejících s rekonstrukcí podkroví. Prosím, připište i jak – fyzicky, pohoštěním, radou, zapůjčením pracovního náčiní atd. 
-         Z mimořádných akcí také upozorňujeme na víkendovku mládeže 10.-12. února v Horních Vilémovicích, která je určena mládeži i konfirmandům sborů v Třebíči, Velkém Meziříčí, Jihlavě a H. Vilémovicích. Víkendovku mají na starost br. farář Filip Boháč a naše s. farářka.
- Službu presbyterů mají v lednu Josef Sláma a Dana Konvalinková, v únoru pak Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Machovi. 
- narozeniny oslaví Jarmila Březnová, Josef Voda, Michal Konvalinka a Martina Kolářová. 
Přejeme jim pevné zdraví a v myšlenkách, slovech i skutcích otevřenost pro Boží přicházení do našich životů, jak nám připomíná andělský výrok z Lukášova evangelia: Neboť u Boha není nic nemožného.                     Lk 1.37 
- různé

OZNÁMENÍ 22. 1. 2023

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme bratru faráři Ondřeji Rumlovi z Nového Města na Moravě za jejich přípravu a vedení. Děkujeme také všem, kteří se na dnešních bohoslužbách podíleli. 

-    Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu. Z dopisu Simony Kopecké vyjímáme: „Fond křesťanské služby, který je sociálním fondem, z něhož je poskytována zaměstnancům církve (současným i bývalým) finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí, ale také např. příspěvek na stěhování kazatelů či výpomoc kazatelům při odchodu do důchodu. Služba a finanční pomoc potřebným jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří k životu a práci naší církve. Prosíme Vás, abyste i v letošním roce na tuto sbírku pamatovali…“

-    pravidelná shromáždění v příštím týdnu se nekonají, s. farářka se bude účastnit v Praze farářského kurzu. V naléhavých případech bude na telefonu; pokud telefon nezvedne hned, ozve se vám po skončení přednášky. 

- v úterý 24.1. v 16:30 je na faře výuka češtiny

-    Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v pravidelném čase a po nich proběhne schůze staršovstva, jejímž hlavním bodem budou granty a žádosti související s rekonstrukcí podkroví. 1.etapu rekonstrukce podkroví odsouhlasilo mimořádné sborové shromáždění minulou neděli.

-    včera jsme obdrželi smutnou zprávu, že ve věku 65 let zemřel bratr farář Pavel Kalus, který byl farářem v Praze na Žižkově. Kdy proběhne rozloučení ještě nevíme…

-    v minulém týdnu se konaly dvoje ekumenické bohoslužby a setkání duchovních ŘKC, AC a ČCE. Ekumenické setkávání v našem městě se nadechlo a bohoslužby na obou místech byly hojně navštíveny. Máme z toho radost a je to signál pro užší spolupráci mezi křesťany v našem městě a přilehlých obcích.

-    na poličce u východu jsou dvě listiny – na první se zapisujte vy, kdo chcete vyhotovit potvrzení o daru církvi za loňský rok a na druhou vy, kdo jste ochotni pomoci při brigádách souvisejících s rekonstrukcí podkroví. Prosím, připište i jak – fyzicky, pohoštěním, radou, zapůjčením pracovního náčiní atd. 

-    s předstihem oznamujeme, že v úterý 31.1. se bude konat rozhovor nad biblí v Tasově v 18h a ve středu pak večer s Janou Molnárovou o Santiniho stavbách. Jana Molnárová s sebou doveze také své fotografie, které bude promítat.

-    Z mimořádných akcí také upozorňujeme na víkendovku mládeže 10.-12. února v Horních Vilémovicích, která je určena mládeži i konfirmandům sborů v Třebíči, Velkém Meziříčí, Jihlavě a H. Vilémovicích. Víkendovku mají na starost br. farář Filip Boháč a naše s. farářka.

-        Službu presbyterů mají v lednu Josef Sláma a Dana Konvalinková, v únoru pak Josef Hladík a Božena Doležalová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Konvalinkovi. 

-          narozeniny oslaví bratři Libor Kolář, Vladimír Vošmera a Josef Elis. Přejeme jim pevné zdraví a připojujeme se s žalmistou k prosbě o dobro a radost právě pro oslavence: 

Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, 

navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, 

abych se radoval radostí národa tvého, 

abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.              Ž 106.4-5

OZNÁMENÍ  15. 1. 2023

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. Děkujeme také náměstkovi seniorátního kurátora br. Radkovi Černému za to, že nás provedl diskuzí

-    v tomto týdnu se koná v pondělí ekumenické setkání duchovních ŘKC, ČCE a AC. Ve středu v 19h se konají ekumenické bohoslužby v kostele sv. Mikuláše a v pátek v 19h ekumenické bohoslužby zde v Husově domě. Kázat u nás bude br. Jan Kříž, který je farářem a kaplanem.  Ve čtvrtek je s. farářka mimo sbor v Českých Budějovicích, kde se účastní panelové diskuze jako hospicová kaplanka; z tohoto důvodu se nebude konat ani modlitební setkání ani rozhovor nad biblí. Příští neděli se můžeme těšit na hosta na kazatelně, který je trochu host a trochu stále místní – bohoslužby povede br. farář Ondřej Ruml z Nového Města na Moravě.

       -     S předstihem oznamujeme, že 23-27. ledna bude s. farářka v Praze na farářském kurzu;      

             bude však v naléhavých případech na telefonu.

 • Presbyterům připomínám, že schůze staršovstva proběhne za 14 dní 29.1.
 • A ještě pozvání na první letošní večer s hostem – 2. Přijede promítat fotografie a povídat o Santiniho stavbách Jana Molnárová, která je skvělá fotografka a přes matematiku se dostala k symbolice čísel, které v Santiniho stavbách hrají důležitou roli.
 • Kdo budete chtít vyhotovit potvrzení o daru církvi za loňský rok, abyste mohli uplatnit slevu na dani, prosím napište se na list u východu.
 • Službu presbyterů mají v lednu Josef Sláma a Dana Konvalinková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Vošmerovi.
 • narozeniny oslaví Petr Sláma, Miloš Trutna, Jiří Fic ml. a Jana Sedláková. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme jim pevné zdraví a dobrou mysl a spolu s žalmistou prosíme: Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Ž 36.11


OZNÁMENÍ 8. 1. 2023
-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-    v tomto týdnu se v úterý v 18h koná biblická hodina v Tasově. 
-    Ve čtvrtek se sejdou konfirmandi k předkonfirmační přípravě, v 18h se koná modlitební shromáždění a v 18.30 rozhovor nad biblí; dočetli jsme Markovo evangelium a budeme pokračovat začátkem Lukášova evangelia – kapitolami 1 a 2. 
-    V sobotu se sejde střední generace. 
-    Příští neděli 15.1. se konají rodinné bohoslužby a v jejich rámci také mimořádné sborové shromáždění. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování jsou v tištěné podobě v sálku, kdo máte mail, měli byste je mít v e-mailové schránce. Kdo jste neobdrželi vyjádření pana ing. Jiřího Štourače, můžete si je přečíst na nástěnce.
    Sborové shromáždění svoláváme s předstihem nikoliv proto, že bychom chtěli věc uspěchat, ale protože pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. 
- S předstihem oznamujeme, že v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se budou konat dvoje ekumenické bohoslužby. 18.1. v 19h v kostele sv. Mikuláše a 20.1. v 19h zde v Husově domě.
- Přispět můžete na archovou sbírku na rekonstrukci podkroví – hotovostně i bezhotovostně.
- Službu presbyterů mají v lednu Josef Sláma a Dana Konvalinková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Babákovi. 
- narozeniny oslaví Jan Taylor, Alžběta Šebková, Miloš Šabacký, Pavel Náhlik, Alena Jonášová a Ondřej Sysel. Všem oslavencům přejeme co možná pevné zdraví a stálé hledání a očekávání Božího milosrdenství, jak o tom zpívá žalmista: Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Ž 147.11

Oznámení 1. 1. 2023

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.

-    sbírka z minulé neděle pro bohoslovce a vikariát vynesla v našem sboru Kč 5940,-.

-    v tomto týdnu se sejde v úterý v 17h ke své schůzi staršovstvo, ve čtvrtek v 16h se koná náboženství pro děti, v 18h pak modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí. V pátek se v 18h koná kavárnička dříve narozených.

-    s předstihem také oznamujeme, že 10.1. se koná v 18h biblická hodina v Tasově a ve čtvrtek 12.1. předkonfirmační příprava 16.30.

-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování jsou v tištěné podobě v sálku, kdo máte mail, měli byste je mít v e-mailové schránce.

-    Přispět můžete na archovou sbírku na rekonstrukci podkroví.

 • Službu presbyterů mají v lednu pak Josef Sláma a Dana Konvalinková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Gebre Selassie.
 • narozeniny oslaví Jaroslava Slámová, Anna Chodáková a Jaroslav Sláma. Všem třem oslavencům přejeme co možná pevné zdraví a sílu k pozemskému putování, jak to vyjadřuje v modlitbě 4. sloka písně 634:

Pros Pána o sílu dál cestou jít,

a odpírat zlému, pravdivě žít.

I když proto za blázna budou tě mít,

smíš od Pána přijímat svobodu, klid.                                                                   

    OZNÁMENÍ 25. 12.2022
-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-    nejprve vám přečtu vánoční poselství synodní rady:

ČESKOBRATRSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ
SYNODNÍ RADA
Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické
Praha, 15. prosince 2022 Č.j.: ÚCK/452-1/2022
Vánoční poselství synodní rady
„Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu... A Bůh pokoje bude s vámi. “    /F 4,8-9/
Svátky nabízejí zastavení v každodenním shonu. Můžeme přemýšlet. O čem? O bolestech a složitostech světa. Může nás trápit, jak málo si s tím víme rady. Jak málo můžeme udělat. Tak se svátky mohou stát časem nepokoje.
Realitu není dobré pominout ani před ní uhýbat. Apoštol Pavel píše svůj dopis ve vězení a neváhá to přiznat. A přece vyzývá: přemýšlejte o dobrém! Rozhlédněte se pořádně, hledejte dobré, nenechte se zavalit tím, co deptá a tíží.
Přemýšlejte „o všem, co je pravdivé... co sklízí pochvalu.“ O pravdivosti čehokoli se dnes šíří pochybnosti a pochvalu často sklízí laciná podbízivost. Nebývá mnoho pravdivého na tom, čemu se hromadně tleská, co se hojně “lajkuje”.
Měřítkem pravdivosti ať je nám Kristovo evangelium.
Přemýšlejme o tomto Božím dobrém, hledejme jeho známky a stopy ve své každodennosti, ve svém okolí, ve světě, i tam, kde se zdá vše temné. Jistě nalezneme! A nechme se tím dobrým povzbudit, nechme se inspirovat. Vánoce přece zvěstují, že Bůh v Ježíši nejen do tohoto světa vstoupil, ale právě v těch jeho nejtemnějších koutech a v hnoji je s námi stále.
A Bůh pokoje nechť je s námi se všemi!
Jiří Schneider
Simona Kopecká
Jana Šarounová
Pavel Pokorný
Ondřej Titěra
Roman Mazur
Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1
+420 224 999 211 sekretariat@e-cirkev.cz www.e-cirkev.cz


-    sbírka z dnešní neděle je jako každý rok určena pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – dopis:

ČESKOBRATRSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ
SYNODNÍ RADA
Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické
Praha, 15. prosince 2022
Č.j.: ÚCK/452-2/2022
Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů
Milé sestry, milí bratři,
chrámová sbírka na Boží hod vánoční je v naší církvi tradičně věnována na vzdělávání a podporu bohoslovců i ostatních kazatelů. Dáváme tím najevo, jaké místo a jaký význam v životě církve má zvěstování Slova, vysluhování svátostí, katecheze i pastorace. Právě o Vánocích se před námi otvírá nadějná budoucnost díky narození Ježíše Krista. A my jsme si vědomi toho, že péče o kazatele, a zvláště o kazatelský dorost, úzce souvisí s budoucností církve.
Jsme si vědomi také toho, že podpora kazatelů není zdaleka věcí jen finanční. Prosíme, provázejte kazatele svými modlitbami, svým zájmem a porozuměním. Zvláště Vy - presbyteři, všímejte si mladých členů svých sborů, mluvte s nimi, poznávejte je a povzbuzujte ty, kdo mají patřičná obdarování, aby o volbě kazatelského povolání vážně přemýšleli.
Děkujeme Vám a přejeme Vám, abyste z kazatelen Vašich kostelů a modliteben slýchali dobrou zvěst, pravé evangelium Kristovo kposílení Vaší víry, k občerstvení Vašich duší a krůstu Vaší lásky, a skrze ni i naděje pro tento svět
Jiří Schneider synodní kurátor
Pavel Pokorný synodní senior
Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1
+420 224 999 211 sekretariat@e-cirkev.cz www.e-cirkev.cz
Informace o loňské sbírce pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů
Výnos sbírky z roku 2021: 800 316 Kč
Čerpání za r. 2021:
Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví z toho:    365 500 Kč
- cestovní náhrady    108 900 Kč
- pobyty vikariátu vč. ubytování a příspěvku sborům na ubytování a energie, ordinace nových kazatelů    180 200 Kč
- lektorské služby, lékařské posudky    18 600 Kč
- telefon, poštovné, kopírování, drobný spotřební materiál, občerstvení, AG testy    34 300 Kč
- praxe studentů - příspěvek mentorům na ubytování a stravu    23 500 Kč
Příspěvek začínajícím kazatelům na literaturu, kurzy, ošatné apod.    11 000 Kč
Výroba talárů    30 000 Kč
Celkem se tedy v r. 2021 vydalo 406 500 Kč.
Nevyčerpaná část sbírky se kumuluje na Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů a tvoří rezervu na výdaje příštích let.
Sbírku, prosíme, posílejte na účet č.: 7171717171/2700, a to pod variabilním symbolem 911150xxxx (xxxx = evidenční číslo sboru).
Děkujeme!
-    

v tomto týdnu vybírá s. farářka dovolenou.
-    v sobotu 31.12. můžeme na půdě sboru zakončit kalendářní rok. Začátek setkání je v 17h, na začátku si zazpíváme a promítneme sborové fotografie z tohoto roku, poté bude příležitost k rozhovoru či zpěvu.
-    1. ledna je neděle a nový občanský rok tedy otevřeme bohoslužbami, při kterých bude vysluhována svátost večeře Páně.
-    pokud byste někdo chtěli jet zítra do Horních Vilémovic na dětskou vánoční slavnost, řekněte s. farářce.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování jsou v tištěné podobě v sálku, kdo máte mail, měli byste je mít v e-mailové schránce.
    Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží.
- Přispět můžete na archovou sbírku na rekonstrukci podkroví. 
- Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová, v lednu pak Josef Sláma a Dana Konvalinková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Slámovi. 
- narozeniny oslaví Alex Vodný. Přejeme mu kromě radosti ze života stálou vnímavost pro Toho, který nás přesahuje a je nám tajemstvím, jak o tom slyšíme ve druhé sloce písně 587: 
V světle nepřistupitelném jsi, v místě nestižitelném, 
světlem víry dej se znáti, srdcem celým milovati.
po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru 
    
    OZNÁMENÍ 18. 12.

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli, dnes obzvláště dětem.
-     v tomto týdnu se koná v pondělí překonfirmační příprava od 16-18h a v úterý biblická hodina v Tasově v 18h. Ve čtvrtek se s ohledem na začínající prázdniny nebude konat modlitební setkání ani rozhovor nad biblí. V sobotu se můžeme vánočně naladit na štědrodenním nešporu v 15h, číst budeme vánoční příběh podle Lukášova evangelia. Kdo se zúčastníte a jste ochotni se podílet na čtení z bible, řekněte s. farářce. 
    V neděli na Boží hod vánoční se konají bohoslužby v pravidelném čase a bude vysluhována svátost večeře Páně. Vykonáme také tradiční celocírkevní sbírku pro bohoslovce a vikariát. V pondělí na Druhý svátek vánoční se v našem sboru bohoslužby nekonají, můžeme navštívit sbor v Horních Vilémovicích, kde proběhne dětská vánoční slavnost. 
    31. prosince jste zváni do Husova domu, abychom zde zakončili občanský rok. Sejdeme se v 17h a zdržíme dle libosti. 1. ledna je neděle a nový občanský rok tedy otevřeme bohoslužbami s vysluhováním svátosti VP.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování jsou v tištěné podobě v sálku, kdo máte mail, měli byste je mít v e-mailové schránce.
    Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným najdete na nástěnce. Pokud byste tam objevili chybu – nahlaste to sestře farářce. Právo hlasovat o životě sboru má každý jeho člen, který se aktivně účastní sborového života. Za aktivní účast se považuje kromě účasti na bohoslužbách a dalších sborových aktivitách také finanční příspěvek nebo práce pro sbor. 
- K zakoupení jsou publikace stále publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. 
- Přispět můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. 
- Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu . 
- narozeniny oslaví Ladislav Brodský, Viktor Svoboda, Libuše Stará, Josef Sláma ml., Blanka Fňukalová, Jiří Konvalinka, Věra Kuklíková, Pavel Drápela a Theodor Gebre Selassie. Všem oslavencům přejeme, aby byli vnímaví pro vstupování království Božího do našeho světa, jak je to vyjádřeno v písni 475:
Dítě v chlévě zrozené, v něm Bůh k nám přichází. 
Vládu hříchu v lásce své navěky překazí. 
Buď nám, Pane, radostí, vůle tvá ať vládne,
otvírej své království, upřímně žádáme.
- různé
- po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru 
    


    11. 12.

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-     sestra farářka je dnes v Horních Vilémovicích a Kralicích.
- v tomto týdnu se koná ve čtvrtek náboženství v 16.30, v 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí – čeká nás 13-14kp. Markova evangelia. A v neděli pak se koná v bohoslužebném rámci vánoční slavnost s krátkým dětským pásmem.
- S předstihem oznamujeme, že v pondělí 19. 12. se sejdou v 16h konfirmandi k předkonfirmační přípravě.
- Pokud byste chtěli někdo jet ve středu večer na biblickou hodinu do Hroznatína, řekněte s.
     farářce.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování budou k dispozici v neděli 18. prosince – emailem a vytištěné.
    Zároveň staršovstvo vyzývá k rozhovoru o rekonstrukci všechny, kdo s návrhem nesouhlasí. Jsme ochotni uspořádat mimořádné staršovstvo nebo můžeme jednat v omezeném počtu. Staršovstvo si uvědomuje, že odložením přijdeme o starost my, problém však zůstává a čeká na další generaci. Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným bude na nástěnce od 18. prosince. 
- O čem jednalo staršovstvo a co nás čeká v prosinci a začátkem ledna se můžete
     dočíst na webu nebo si vzít vytištěné na poličce u vchodových dveří.
- K zakoupení jsou publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.
-    Přispět také můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru. 
-    Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Čaňkovi/Votavovi. 
- narozeniny oslaví Kateřina Stará, Vlastimil Kašpar, Lubomír Štěpánek a Ondřej Chodák. Všem čtyřem přejeme i pro všední dny adventní naději i vánoční radost. Obojí spojuje a k našemu lidskému plesání dovádí druhá sloka písně 457: 
Nad obzor adventu hvězda, hle, vzchází
království Boží k nám cestu si razí.
    Zaplesá Boží lid, přivítá vřele
    milosti plného Immanuele.
- různé?
- po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru 

 

4. 12.

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-     po bohoslužbách jste srdečně zváni do sálku ke kávě, čaji a promítání filmu Libora Smejkala o historii a současnosti našeho sboru, poté k prohlídce podkroví. Po sborovém obědě si můžeme ve 13.30 užít koncert vokálního kvarteta In pace v adventním duchu.
- V tomto týdnu pojedeme ve čtvrtek místo naší biblické hodiny na ekumenickou
biblickou hodinu společně s církví bratrskou do Náměště nad Oslavou. Sraz je v 15.30 u Husova domu. Kdo budete chtít jet, řekněte sestře farářce, může vás nabrat cestou. 
V sobotu se v 19h koná poslední setkání střední generace v tomto kalendářním roce. 
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování budou k dispozici v neděli 18. prosince – emailem a vytištěné.
    Zároveň staršovstvo vyzývá k rozhovoru o rekonstrukci všechny, kdo s návrhem nesouhlasí. Jsme ochotni uspořádat mimořádné staršovstvo nebo můžeme jednat v omezeném počtu. Staršovstvo si uvědomuje, že odložením přijdeme o starost my, problém však zůstává a čeká na další generaci. Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným bude na nástěnce od 18. prosince. 
- O čem jednalo staršovstvo a co nás čeká v prosinci a začátkem ledna se můžete
     dočíst na webu nebo si vzít vytištěné na poličce u vchodových dveří.
- sbor obdržel dar 3000,- při svatbě manželů Radka a Markéty Poláškových.
- vděčně na sborové společenství vzpomíná br. Karel Hermany, který nás všechny
     zdraví.
- K zakoupení jsou publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.
-    Přispět také můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru. Zatím se vybralo 52.700,-
-    na sborovém webu je díky správě br. faráře Němce i lišta rozpis služeb.
-    Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Součkovi.
- narozeniny v příštím týdnu oslaví Filip Turza, Marie Janštová a Vladimír Votava. Všem oslavencům přejeme, aby dovedli prožívat Boží advent ve dnech všedních i svátečních, jak o tom zpíváme v adventní písničce 438 (4 sloka): 
Vstup v mé srdce jako král, abych se tvým vlastním stal, 
připrav si je, jak chceš sám, v Ducha svého čistý chrám. 
- různé?
- po skončení bohoslužeb vás zveme ke kávě, čaji, rozhovoru promítání a pokračujícímu sborovému dni…

     OZNÁMENÍ 18. 12. 2022

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli, dnes obzvláště dětem.
-     v tomto týdnu se koná v pondělí překonfirmační příprava od 16-18h a v úterý biblická hodina v Tasově v 18h. 
      Ve čtvrtek se s ohledem na začínající prázdniny nebude konat modlitební setkání ani rozhovor nad biblí. V sobotu se můžeme vánočně naladit na štědrodenním nešporu v 15h, číst budeme vánoční příběh podle Lukášova evangelia. Kdo se zúčastníte a jste ochotni se podílet na čtení z bible, řekněte s. farářce. 
    V neděli na Boží hod vánoční se konají bohoslužby v pravidelném čase a bude vysluhována svátost večeře Páně. Vykonáme také tradiční celocírkevní sbírku pro bohoslovce a vikariát. V pondělí na Druhý svátek vánoční se v našem sboru bohoslužby nekonají, můžeme navštívit sbor v Horních Vilémovicích, kde proběhne dětská vánoční slavnost. 
    Příští sobotu 31. prosince jste zváni do Husova domu, abychom zde zakončili občanský rok. Sejdeme se v 17h a zdržíme dle libosti. 1. ledna je neděle a nový občanský rok tedy otevřeme bohoslužbami s vysluhováním svátosti VP.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí Tesaříkem, ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování jsou v tištěné podobě v sálku, kdo máte mail, měli byste je mít v e-mailové schránce.
    Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným najdete na nástěnce. Pokud byste tam objevili chybu – nahlaste to sestře farářce. Právo hlasovat o životě sboru má každý jeho člen, který se aktivně účastní sborového života. Za aktivní účast se považuje kromě účasti na bohoslužbách a dalších sborových aktivitách také finanční příspěvek nebo práce pro sbor. 
- K zakoupení jsou publikace stále publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. 
- Přispět můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. 
- Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Smejkalovi ml. 
- narozeniny oslaví Ladislav Brodský, Viktor Svoboda, Libuše Stará, Josef Sláma ml., Blanka Fňukalová, Jiří Konvalinka, Věra Kuklíková, Pavel Drápela a Theodor Gebre Selassie. Všem oslavencům přejeme, aby byli vnímaví pro vstupování království Božího do našeho světa, jak je to vyjádřeno v písni 475:
Dítě v chlévě zrozené, v něm Bůh k nám přichází. Vládu hříchu v lásce své navěky překazí. 
Buď nám, Pane, radostí, vůle tvá ať vládne, otvírej své království, upřímně žádáme.

 

 OZNÁMENÍ  11. 12.2022

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-     sestra farářka je dnes v Horních Vilémovicích a Kralicích.
- v tomto týdnu se koná ve čtvrtek náboženství v 16.30, v 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí – čeká nás 13-14kp. Markova evangelia. V neděli pak se koná v bohoslužebném rámci vánoční slavnost s krátkým dětským pásmem.
- S předstihem oznamujeme, že v pondělí 19. 12. se sejdou v 16h konfirmandi k předkonfirmační přípravě.
- Pokud byste chtěli někdo jet ve středu večer na biblickou hodinu do Hroznatína, řekněte s. farářce.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování budou k dispozici v neděli 18. prosince – emailem a vytištěné.
    Zároveň staršovstvo vyzývá k rozhovoru o rekonstrukci všechny, kdo s návrhem nesouhlasí. Jsme ochotni uspořádat mimořádné staršovstvo nebo můžeme jednat v omezeném počtu. Staršovstvo si uvědomuje, že odložením přijdeme o starost my, problém však zůstává a čeká na další generaci. Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným bude na nástěnce od 18. prosince. 
- O čem jednalo staršovstvo a co nás čeká v prosinci a začátkem ledna se můžete
     dočíst na webu nebo si vzít vytištěné na poličce u vchodových dveří.
- K zakoupení jsou publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.
-    Přispět také můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru. 
-    Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Čaňkovi/Votavovi. 
- narozeniny oslaví Kateřina Stará, Vlastimil Kašpar, Lubomír Štěpánek a Ondřej Chodák. Všem čtyřem přejeme i pro všední dny adventní naději i vánoční radost. Obojí spojuje a k našemu lidskému plesání dovádí druhá sloka písně 457: 
Nad obzor adventu hvězda, hle, vzchází, království Boží k nám cestu si razí.
    Zaplesá Boží lid, přivítá vřele milosti plného Immanuele.

     OZNÁMENÍ  11. 12.2022

-     vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.
-     sestra farářka je dnes v Horních Vilémovicích a Kralicích.
- v tomto týdnu se koná ve čtvrtek náboženství v 16.30, v 18h modlitební setkání a v 18.30 rozhovor nad biblí – čeká nás 13-14kp. Markova evangelia. V neděli pak se koná v bohoslužebném rámci vánoční slavnost s krátkým dětským pásmem.
- S předstihem oznamujeme, že v pondělí 19. 12. se sejdou v 16h konfirmandi k předkonfirmační přípravě.
- Pokud byste chtěli někdo jet ve středu večer na biblickou hodinu do Hroznatína, řekněte s. farářce.
-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování budou k dispozici v neděli 18. prosince – emailem a vytištěné.
    Zároveň staršovstvo vyzývá k rozhovoru o rekonstrukci všechny, kdo s návrhem nesouhlasí. Jsme ochotni uspořádat mimořádné staršovstvo nebo můžeme jednat v omezeném počtu. Staršovstvo si uvědomuje, že odložením přijdeme o starost my, problém však zůstává a čeká na další generaci. Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným bude na nástěnce od 18. prosince. 
- O čem jednalo staršovstvo a co nás čeká v prosinci a začátkem ledna se můžete
     dočíst na webu nebo si vzít vytištěné na poličce u vchodových dveří.
- K zakoupení jsou publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.
-    Přispět také můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru. 
-    Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Čaňkovi/Votavovi. 
- narozeniny oslaví Kateřina Stará, Vlastimil Kašpar, Lubomír Štěpánek a Ondřej Chodák. Všem čtyřem přejeme i pro všední dny adventní naději i vánoční radost. Obojí spojuje a k našemu lidskému plesání dovádí druhá sloka písně 457: 
Nad obzor adventu hvězda, hle, vzchází, království Boží k nám cestu si razí.
    Zaplesá Boží lid, přivítá vřele milosti plného Immanuele.

 

OZNÁMENÍ 4. 12.2022

 

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách a děkujeme všem, kteří se na nich podíleli.

-    po bohoslužbách jste srdečně zváni do sálku ke kávě, čaji a promítání filmu Libora Smejkala o historii a současnosti našeho sboru, poté k prohlídce podkroví. Po sborovém obědě si můžeme ve 13.30 užít koncert vokálního kvarteta In pace v adventním duchu.

 • V tomto týdnu pojedeme ve čtvrtek místo naší biblické hodiny na ekumenickou

biblickou hodinu společně s církví bratrskou do Náměště nad Oslavou. Sraz je v 15.30 u Husova domu. Kdo budete chtít jet, řekněte sestře farářce, může vás nabrat cestou.

V sobotu se v 19h koná poslední setkání střední generace v tomto kalendářním roce.

-    staršovstvo sboru svolává mimořádné sborové shromáždění na 15. ledna 2023. Jeho jediným bodem bude hlasování členů sboru o tom, zda se pustit do první etapy rekonstrukce podkroví. První etapa by obnášela vybourání stávající půdní vestavby, opravu napadených konstrukcí a ošetření krovu a zateplení stropu sálu. Podklady k tomuto hlasování budou k dispozici v neděli 18. prosince – emailem a vytištěné.

     Zároveň staršovstvo vyzývá k rozhovoru o rekonstrukci všechny, kdo s návrhem nesouhlasí. Jsme ochotni uspořádat mimořádné staršovstvo nebo můžeme jednat v omezeném počtu. Staršovstvo si uvědomuje, že odložením přijdeme o starost my, problém však zůstává a čeká na další generaci. Sborové shromáždění chceme uspořádat zavčas - pokud bychom žádali o dar Jeronymovu jednotu, je potřeba žádost vypracovat v průběhu února či začátku března a v řádném termínu výročního sborového shromáždění bychom neměli na vypracování již dostatek času. Pokud bude podpora toho návrhu nízká, staršovstvo jej odloží, neboť nejvyšším správním sborovým orgánem je sborové shromáždění. Seznam členů s právem hlasovným bude na nástěnce od 18. prosince.

 • O čem jednalo staršovstvo a co nás čeká v prosinci a začátkem ledna se můžete

     dočíst na webu nebo si vzít vytištěné na poličce u vchodových dveří.

 • sbor obdržel dar 3000,- při svatbě manželů Radka a Markéty Poláškových.
 • vděčně na sborové společenství vzpomíná br. Karel Hermany, který nás všechny

     zdraví.

 • K zakoupení jsou publikace Na každý den 2023 a Evangelický kalendář. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.

-    Přispět také můžete na archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru. Zatím se vybralo 52.700,-

-    na sborovém webu je díky správě br. faráře Němce i lišta rozpis služeb.

-    Službu presbyterů mají v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Součkovi.

 • narozeniny v příštím týdnu oslaví Filip Turza, Marie Janštová a Vladimír Votava. Všem oslavencům přejeme, aby dovedli prožívat Boží advent ve dnech všedních i svátečních, jak o tom zpíváme v adventní písničce 438 (4 sloka):

Vstup v mé srdce jako král, abych se tvým vlastním stal,

připrav si je, jak chceš sám, v Ducha svého čistý chrám.

 • po skončení bohoslužeb je připravena káva, čaj, promítání filmu, společný oběd a pokračující sborový den zakončíme koncertem IN PACE…

 

OZNÁMENÍ 27. 11. 2022

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za varhanní doprovod děkujeme s. Ruth Ficové a za čtení s. kurátorce Daně Konvalinkové

-    chvíli po bohoslužbách se sejde ke své schůzi staršovstvo sboru.

-    minulou neděli se při benefici pro domov Pomněnka díky mládeži a dětem vybralo 5000,- korun, všem zúčastněným děkujeme,

-    v tomto týdnu se v úterý koná poslední čeština pro Ukrajince v 16.30. Ve středu 30.11. od 18h se pak koná plánovací schůzka k rekonstrukci podkroví. Pokud máte nějaké zajímavé informace – reference na firmy, nápady k financování, nabídku pomoci, zveme vás k účasti. Ve čtvrtek se sejdeme k náboženství v 16.30, k modlitebnímu setkání v 18h a rozhovoru nad biblí v 18.30. V pátek se koná poslední letošní kavárnička dříve narozených v 18h.

        -   Příští neděli se koná sborový den. Po bohoslužbách si pustíme film Libora

            Smejkala o historii a současnosti našeho evangelického sboru a po společném  

            obědě nám přijede zazpívat adventní hudbu vokální kvarteto In pace, ve

            kterém zpívá mj. Daniel a Tereza Matějkovi z Moravče.

            Začátek koncertu bude ve 13.30, pozvěte i své známé.

 • Jménem sboru chci poděkovat Věře Kuklíkové a s. Leně Machové za jejich péči o naše ukrajinské „studenty“. Pravidelně jednou týdně si ukrojily ze svého času a energie, aby zde se zabydlujícím Ukrajincům bylo o něco lépe.
 • Pokud by někdo z vás chtěl v příštím týdnu navštívit br. Karla Hermanyho a účastnit se vysluhování svátosti večeře Páně, řekněte s. farářce.
 • Dorazily publikace Na každý den na příští rok – který bude věnován zamyšlením nad texty Tóry a Evangelické kalendáře, které jsou věnovány ordinaci žen a najdete v nich také rozhovor se s. kurátorkou i s. farářkou. Každý výtisk stojí Kč 170,-. K mání je také brožurka Zastav se na chvíli za Kč 30,-. Plaťte prosím do plechové krabičky u východu nebo dejte peníze br. pokladníkovi Radkovi Smejkalovi.

-    Připomínám vaší pozornosti také archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Lze přispět hotovostně do krabičky nebo bezhotovostně s heslem Rekonstrukce podkroví na účet sboru.

-    část záznamu z ekumenických bohoslužeb na Červenou středu najdete na youtube a zamyšlení s. farářky bude zveřejněno na webu.

-    Službu presbyterů mají v listopadu pak Pavel Konvalinka a Lenka Součková, v prosinci Jan Fic a Lena Machová. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Hánovi.

 • Narozeniny v příštím týdnu oslaví Marie Křižanová, Libuše Šebková, Marcela Čechová, Jan Kolář, Věra Kolářová a Iva Kolářová. Všem oslavencům přejeme pevné zdraví fyzické, duševní a v duchovní oblasti především pokoru a vděčnost, k níž zve prorok Izajáš: „Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.“ Iz 63.7

OZNÁMENÍ 20.11.2022

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, za varhanní doprovod děkujeme Matějovi Hamplovi   

-    dnes odpoledne zveme všechny, kdo chtějí podpořit dobrou věc, užít si trošku výborné muziky, podívat se a nakoupit výrobky dětí a také fair tradové zboží. Ve 14h začne benefice pro Pomněnku společnou písničkou a Petr Hladík (novoměstský a seniorátní kurátor) nám celý projekt střediska Diakonie představí. Zahraje nám většina kapely Thom´s valley, těšit se můžeme i na duo Hana Tichá a Matěj Hampl nebo na trubku Julinky Chodákové.

-    v tomto týdnu se v úterý koná čeština pro Ukrajince v 16.30. Od 18h pak rozhovor nad biblí v Tasově. Ve středu jsme zváni k ekumenické bohoslužbě ve Špitálku v 19h. Bohoslužby se budou účastnit za římskokatolickou církev bratr děkan a bratři kaplani, za evangelíky s. farářka, s. kurátorka a br. farář Alois Němec. Červenou středu si takto připomínáme podruhé v ekumenickém duchu. Jak asi už víte, jde o iniciativu, která vzešla z britských ostrovů a rozšířila se nejen po Evropě. Propaguje toleranci ve společnosti a podporuje solidaritu s oběťmi pronásledování. Zároveň jde o hlas proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Smyslem akce je veřejně si připomenout ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. 

     Ve čtvrtek se sejdeme v 16.30 k náboženství, v 18h modlitebnímu setkání a v 18.30 k rozhovoru nad biblí.

     Příští neděle je první nedělí adventní, při bohoslužbách bude vysluhována svátost večeře Páně. A po bohoslužbách za týden pak proběhne schůze staršovstva.

 • S předstihem oznamujeme, že zveme všechny, kdo by se chtěli účastnit plánovací schůzky k rekonstrukci podkroví. Sejdeme se ve středu 30. 11. v 18h.
 • 12. se koná sborový den – po bohoslužbách si pustíme film Libora Smejkala o historii a současnosti našeho evangelického sboru a po společném obědě nám přijede zazpívat adventní hudbu vokální kvartet In pace, ve kterém zpívá mj. Daniel a Tereza Matějkovi z Moravče.

-    Dorazilo další číslo časopisu Český bratr. Také si, chcete-li, můžete zakoupit brožurku Zastav se na chvíli, kterou připravil letos Petr Sláma a zvolil netradiční metodu. Stojí Kč 30,- a peníze můžete dát do plechové krabičky.

-    Připomínám vaší pozornosti také archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Do archové sbírky můžete přispět hotovostně do krabičky - v tom případě zapište své jméno a částku nebo bezhotovostně na účet - v tom případě zapište do poznámky heslo Rekonstrukce podkroví.

-    Službu presbyterů mají v listopadu pak Pavel Konvalinka a Lenka Součková. Úklidovou službu mají na starosti v tomto týdnu Ficovi/Kopeční.

 • narozeniny v příštím týdnu oslaví Pavla Drápelová a Lenička Součková. Oběma přejeme hojnost Božího požehnání a také pokoru a vděčnost, ke které zve prorok Izajáš: „Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat,

Hospodinovy chvályhodné činy,

všechno, jak Hospodin nás odměňoval,

velkou jeho dobrotu k izraelskému domu.“  Iz 63.7

OZNÁMENÍ 13.11.2022

 

-    vítám vás jménem staršovstva na dnešních bohoslužbách, přípravu a vedení rodinných bohoslužeb děkujeme s. kurátorce Daně Konvalinkové, za varhanní doprovod děkujeme br. faráři Aloisi Němcovi.

-    v tomto týdnu je s. farářka v pondělí v Praze na schůzce komise pro vikariát, v úterý se sejdou v našem sboru k češtině Ukrajinci v 16.30. Ve středu jsme zváni seznámit se s pohledem Vojtěcha Dárvíka Mácy na válku na Ukrajině. Vojta pracuje jako dokumentární a reportážní fotograf a Ukrajině se věnuje dlouhodoběji.  Ve čtvrtek je státní svátek, modlitební setkání a rozhovor nad biblí se NEBUDE konat. Máme však možnost navštívit koncert k 17.listopadu, který pořádá město VM. V sobotu proběhne od 14-18h před/adventní tvoření. V neděli se bohoslužby konají v pravidelném čase a odpoledne od 14h se můžeme zúčastnit benefičního setkání, tentokrát chceme podpořit stavbu domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Povzbuďte své děti i svá vnoučata k vyrábění; tak jako každý rok mohou nabídnout své výrobky k prodeji a z utržených peněz si mohou polovinu nechat.

-    včera se ve Novém Městě na Moravě konal konvent  Horáckého seniorátu.

-    s předstihem vás chceme pozvat na 23. listopadu k akci Červená středa, která bude mít ekumenický charakter. Sejdeme se na nádvoří Špitálku v 19h a společně se pomodlíme za lidi pronásledované pro svou víru. Pokud bude nevlídné počasí, budeme ve špitálním kostele.

 1. listopadu proběhne rozhovor nad biblí v Tasově.

-    už dorazily objednané nástěnné kalendáře na příští rok, kdo jste si objednali, můžete si kalendář vzít. Peníze prosím dejte do krabičky, která leží u brožurky Zastav se na chvíli, kterou také doporučujeme vaší pozornosti. Příspěvky do ní letos psal Petr Sláma a zvolil netradiční metodu.

-    vyřizuji pozdravy od br. Karla Hermanyho a manželů Svobodových ze Svařenova celému shromáždění. I když se nemohou účastnit sborového života, mají o sbor živý zájem.

-    Připomínám vaší pozornosti archovou sbírku k rekonstrukci podkroví. Do archové sbírky můžete přispět hotovostně do krabičky - v tom případě zapište své jméno a částku nebo bezhotovostně na účet - v tom případě zapište do poznámky heslo Rekonstrukce podkroví. Je také doba placení saláru.

-    Službu presbyterů mají v listopadu pak Pavel Konvalinka a Lenka Součkov?%A