O čem jednalo staršovstvo říjen 2022

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru
 • Žádost o DaRP na příští rok jsme neodeslali (jde o stavební úpravy, žádost by neprošla), budeme žádat dar Jeronymovy jednoty
 • Konvalinka dovedl všechnu dokumentaci ke stavebnímu povolení 7051 Husův dům – stavební úpravy objektu
 • Zdroje financování rekonstrukce podkroví: vlastní prostředky, dar JJ (1.etapa), půjčka JJ, DaRP (ve 2. etapa), dotace Města VM, archová sbírka, sponzorské dary
 • Požádáme o seniorátní mikrogrant na zahradní akce
 • Požádáme v rámci grantového programu Zdravé město o spoluúčast města na přednáškách a kulturních akcích
 • Staršovstvo stanovilo výši půjčovného za sborový pártystan (členové sboru dobrovolný příspěvek, nečlenové Kč 500,-/akce a Kč 300,- za případné vysušení při vrácení)
 • Presbyteři vyplnili dotazníky předložené seniorátním výborem k plánům ve sboru do roku 2027 a k návrhům nového uspořádání seniorátů.

Do r. 2027 předpokládáme celý farářský úvazek, čeká nás rekonstrukce podkroví, uvítali bychom od seniorátu pomoc a radu ve věcech majetkových, stavebních, dotačně-grantových a účetních. Při slučování sborů očekáváme od seniorátu pastorační vedení a dohled při procesu slučování. Samostatná funkce seniora napomáhá profesionálnímu nasazení. Dojezdová vzdálenost a rozdílnost kultury a zbožnosti vnímáme jako možnou překážku nového seniorátního uspořádání.

 • Přečten děkovný dopis komise pro vikariát určený sboru o přijetí vikáře br. Jána B. K. Lauka. S. farářka tlumočila, že dá podnět přes komisi pro vikariát budoucím mentorům, aby seznámili staršovstva s průběhem vikariátu (a presbyteři nebyli v případě jakýchkoliv komplikací zaskočeni procesem).
 • Konventuálkou za náš sbor zvolena s. kurátorka Dana Konvalinková, 1. náhradníkem Jan Fic, 2. náhradníkem Radek Smejkal, 3. náhradnicí Božena Doležalová
 • Z nabídek firem, které sanují krovy, vyplývá, že pro sanaci podkroví musíme v rozpočtu počítat s částkou Kč 120.000,-
 • kurátorka nás seznámila s informacemi, které zazněly na seniorátním setkání kurátorů – časté potíže s nemovitostmi, financemi

 

 

 

 

 

 

 

O čem jednalo staršovstvo srpen 2022

 • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru (dar Diakonie na ubytování a na výuku českého jazyka i příspěvek od města Velké Meziříčí na Živoucí zahradu proinvestován – všechna vyúčtování vyhotoví s. farářka). Do konce října nás čekají tři celocírkevní sbírky – EA, Fond soc. a char. pomoci, Jubilejní toleranční dar. Presbyteři byli informováni o nakoupeném zboží na Férovou snídani. Staršovstvo rozhodlo ukončit archovou sbírku pro ukrajinské hosty, stále je možnost na podporu Ukrajinců, kteří zde zůstávají, věnovat příležitostně dar.
 • staršovstvo odsouhlasilo příspěvek na cestu skupině mládeže a konfirmandů, kteří vyrazí na sjezd nejen evangelické mládeže
 • presbyteři byli seznámeni s obsahem sborové zásilky (materiál k reformě seniorátů, dodržování povinnosti péče řádného hospodáře při darování a prodeji nemovitostí, povinné datové schránky pro farní sbory a senioráty, celocírkevní výběr společného dodavatele energií pro roky 23/24, info k EK a NKD)
 • cenová nabídka kotle na pevná paliva se zbrzdila, urgujeme (díky P. Konvalinkovi za podklady)
 • farářka požádala o dopočet sanace celého krovu firmu Chytré střechy z Polné, abychom mohli porovnat s nabídkou firmy Krovy-sanace
 • na setkání kurátorů v rámci seniorátu 4.10.22 v 17 hodin v Jihlavě zastoupí s. kurátorku br. místokurátor Jan Fic
 • staršovstvo bylo krátce informováno o přípravách Férové snídaně
 • presbyteři byli informováni o žádostech o círk. sňatek

O čem jednalo staršovstvo – červen

 

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru

(příspěvek na pomoc uprchlíkům 25.000,- od Diakonie ČCE, příspěvek od města Velké Meziříčí na podium na Živoucí zahradě, požádáno o příspěvek na výuku češtiny – také přes ústředí naší církve Diakonii ČCE.

Probíhá stále sbírka pro ukrajinské ženy a děti. Celocírkevní sbírka solidarity sborů proběhne 19.6.)

 • presbyteři byli seznámeni s obsahem sborové zásilky

(rozhodování o budoucnosti sboru, monitoring zdrojů – jak na energetickou krizi, info o pojištění nemovitostí, info o volných místech na pobytech v Bělči a Chotěboři

 • Konvalinka urgoval p. Robotku kvůli řešení dalších možností vytápění
 • Firma Ekovysočina nezvládne realizovat podium během prázdnin, P. Konvalinka kontaktoval Vávrovi a S. Pipu. Staršovstvo souhlasilo, že zadáme kovové prvky S. Pipovi, na dřevo se poptá J. Sláma a B. Doležalová
 • Starší byli seznámeni s nabídkami firem na likvidaci tesaříka, M. Slámová ještě osloví firmu Chytré střechy, aby svou nabídku vypracovala na celý krov
 • Fic předběžně přislíbil účast na seniorátním setkání kurátorů 4.10. (s. kurátorka bude na dovolené)
 • Službukonající presbyteři dostali do oběhu putovní presbyterský klíč od HD
 • Staršovstvo schválilo rozpis bohoslužeb včetně bohoslužeb se sv. VP (držíme cca 1x měsíčně); hosté na kazatelně: 3.7. Romana Čunderlíková (farářka v Kolíně), 24.7. Milan Kocanda (student ETF), 7.8. Joel Ruml, 21.8. Pavel Keřkovský
 • Presbyteři souhlasili se záměrem konat příměstský tábor pro ukrajinské děti a ty ze sboru, které by měly zájem v termínu 18.-22.7.; pokud vše vyjde, náklady tábora budou hrazeny z dotací v rámci projektu Andělská škola (organizováno ústředím ČCE)
 • farářka informovala o záměru města konat na naší zahradě v rámci programu Zdravé město Velké Meziříčí Férovou snídani. Po diskuzi se staršovstvo rozhodlo tuto akci podpořit a v ideálním případě spojit akci Fair trade brunch s otevřením Živoucí zahrady 4.9., což je náš návrh pro jednání s městem VM

   O čem jednalo staršovstvo – květen

 

 • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru, rozhodli o ukončení sbírky pro J. Pacala ke konci května (spolu s arch. sbírkou JJ); sbírka pro Ukrajinky poběží dále.
 • čekáme na smlouvu k dotaci města na Živoucí zahradu – podium a vybavení zahrady (Kč 50.000,-)
 • farářka začne od 1.6. administrovat sbor v Horních Vilémovicích, předání sboru proběhlo
 • staršovstvo řešilo záložní variantu vytápění Husova domu. P. Konvalinka zajistí podstatné informace od D. Robotky, který počítal specifickou potřebu tepla a další důležité údaje. Presbyterům se zatím jeví jako možná varianta pořídit kotel na tuhá paliva s akumulační nádrží.
 • Konvalinka, J. Sláma a M. Slámová budou jednat se zástupci firem Sankro a Chytré střechy o možnostech likvidace tesaříka.
 • staršovstvo znovu projednávalo způsob vysluhování sv. večeře Páně. Staršovstvo schválilo dosavadní způsob namáčení chleba do kalicha s vínem. Doufáme, že po další sezóně epidemie podzim-jaro už tuto praxi opustíme a vrátíme se ke kalichu. Presbyteři jsou si vědomi, že každý způsob vysluhování má své výhody a nevýhody. Jedním z důležitých momentů pro rozhodování byl fakt, že jsme si na tento způsob již za více než rok zvykli a nechceme ho znovu měnit.
 • jednání staršovstva se účastnil br. vikář Ján B. K. Lauko. Staršovstvo bylo dodatečně seznámeno s okolnostmi ukončení Jánova pracovního poměru. Presbyteři jsou si vědomi, že toto ukončení přineslo různé reakce a rozhodli, že s. farářka má informovat o tom, jak vlastně vikariát probíhá, neboť o tomto procesu toho víme velmi málo. S. farářka také tlumočila nabídku syn. seniora, že kdyby bylo potřeba, přijede do našeho sboru znovu.