O čem jednalo staršovstvo květen 2023

- V úvodu oznámili F. a A. Slámovi, že se rozhodli konfirmaci odložit.
- Staršovstvo diskutovalo na návrh A. Smejkalové nealkoholickou variantu při přijímání kalicha. Odsouhlasena šťáva/mošt v červené barvě do kalíšků.
- Farářka informovala o proběhu Noci kostelů
- Staršovstvo schválilo pověření farářky jako kaplanky Domácího hospice Vysočina a presbyteři vyzvali farářku, aby se nebála práci ve sboru delegovat
- Presbyteři byli seznámeni s darem vinohradského sboru  ve výši 25.000,- jako příspěvku na personální fond i o dalším dodatečném příspěvku města na Férovou snídani.
- přečten dopis o povzbuzování mladých lidí ke studiu teologie a dopis ke sbírce o Svatodušní neděli od novoměstského sboru. Presbyteři bylitaké informováni o kurzu pro výpomocné kazatele
- Presbyteři byli informováni o dalších jménech v rámci revize kartotéky
- P. Konvalinka informoval o jednání s firmami Chytré středy a Sanace-Krovy, v úterý proběhne setkání s tesařem
- Následoval rozhovor s konfirmandy otevřený písní Proč zvykli jsme si snadno žít a uzavřený modlitbou br. faráře Aloise Němce.

Co nás čeká
    30.5. 9.00 čeština
    1.6.  16.30 setkání dětí nad biblí
    2.6. Noc kostelů
              17.00-18.30 beseda a koncert K. Kolcové-Tlusté
              18.30-19.00 historie Husova domu v kostce
              19.00-22.00 prostor pro ztišení a modlitbu
              20.30 ekumenická modlitba za město v kostele sv. Mikuláše
    3.6. 12.00 svatba Z.Š. + L.M.
    4.6. 9.00 bohoslužby
              19h online schůzka k summercampu
    6.6. pastorálka (Třebíč)
    7.6. 9.00 čeština, odpo: přípravná schůzka k summercampu v Daňkovicích 
    9.6. 12.00 svatba M.Ch.+A.N.
              19.00 kavárnička dříve narozených – u Konvalinků
    11.6. 9.00 bohoslužby (farářka v admin. sboru)
    13.6. 17.00 schůze staršovstva
    14.6. 9.00 čeština
    15.6. 16.30 závěrečné setkání dětí nad biblí
    17.6. 18h setkání mládeže
    18.6. 9.00 bohoslužby se sv. křtu 
    19.6. farářka mimo sbor (záv. rozhovor s vikáři)
    21.6. 9.00 čeština
    25.6. sborový den
        9.00 rodinné bohoslužby se sv. křtu
        10.15 přednáška Jiřího Nohela pro všechny generace: Tvůrčí síla přírody
               12h společný oběd

O čem jednalo staršovstvo – březen 2023

- presbyteři byli seznámeni se stavem krovů (prohlídka podkroví) i organizací brigád
- presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru; schválili ukončení sbírky pro lidi postižené zemětřesením k 19.3., z Mikroprojektu HS už přišly peníze na pivní sety
- staršovstvo bylo seznámeno s obsahem sborové zásilky – především nabídka kurzu Co by měl vědět každý presbyter
- presbyteři byli seznámeni s rezignací Josefa Hladíka na člena staršovstva z osobních důvodů; 1. náhradníkem do řad presbyterů je Jaromír Voda
- presbyteři byli seznámeni s vizitací seniorátního výboru a dohodli předběžně termín 11.4.
- staršovstvo připravilo průběh sborového shromáždění: jako předsedu navrhne M. Slámovou, jako zapisovatele J. Fice. Verifikátory a skrutátory zvolíme na místě. Zpráva staršovstva o životě sboru, zpráva farářky a návrh rozpočtu sboru nebude čten, mohli jsme se s podklady všichni seznámit. 
- presbyteři byli informováni o návštěvě Holanďanů, o Férové snídani a vymysleli velikonoční procházku
- staršovstvo schválilo uspořádání Vzpomínkového setkání Domácího hospice Vysočina v Husově domě a na jeho zahradě (23.5.)
- presbyteři se dohodli na rozhovoru s konfirmandy v pátek 26. 5. navečer
- staršovstvo bylo seznámeno s rozpisem bohoslužeb

O čem jednalo staršovstvo – leden 2023

- presbyteři byli seznámeni s odborným posouzením ing. Jiřího Štourače k rekonstrukci podkroví a komentářem, který zprostředkoval br. Jiří Fic (oběma děkujeme)
- presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru
- presbyteři se zabývali kartotékou sboru a odsouhlasili zaslání dopisu s žádostí o platbu saláru tzv. formálním členům sboru, a s ev. vyjádřením, zda si dotyčný přeje být nadále členem sboru
- staršovstvo připravilo průběh sborového shromáždění 15.1.; 
o provedení celým procesem – informování, moderování diskuze a hlasování požádáme některého člena seniorátního výboru
- staršovstvo odsouhlasilo účast s. farářky na farářském kurzu 23.-27.1.2023

 

 

O čem jednalo staršovstvo listopad 2022

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru
 • Presbyteři odsouhlasili zřízení spořícího účtu s výhodnějším úročením pro náboženské organizace, který doporučil M. Zelený. Peníze lze kdykoliv vybrat, jde o nabídku jen pro náboženské organizace.
 • Staršovstvo bylo seznámeno s vyúčtováním energií. Cena plynu je fixována do srpna 2023. O třetinu dražší je cena za elektřinu. Vzhledem k tomu odsouhlasili presbyteři zvýšení příspěvku na el. energii farářské rodině taktéž o třetinu. V dubnu budeme zkoumat ceny plynu na trhu.
 • kurátorka informovala presbytery o jednání konventu horáckého seniorátu
 • farářka vypracovala žádost na město o kulturní grant a spolu se s. kurátorkou vypracovaly mikroprojekt na pivní sety, který byl již schválen. S. farářka ještě vypracuje žádost na grant Zdravé město Velké Meziříčí
 • kurátorka tlumočila staršovstvu obsah dopisu od holandských přátel.
 1. farářka ve spolupráci s některým angličtiny schopným členem sboru (J.

Taylor, M. Konvalinka) sepíší dopis, v němž pozvou Holanďany na květnovou

návštěvu u nás a na summercamp do Daňkovic (bližší informaci pošleme, až

budeme mít jistý počet lůžek ze Selského dvora).

 • Staršovstvo rozhodlo o konání Férové snídaně 13. 5.2023 – tedy v době, na kterou jsou pozváni Holanďané. Městu dá vědět s. farářka
 • Staršovstvo počítá s termínem konfirmace o svatodušních svátcích v neděli 28. 5. 2023
 • O křest požádala K. B.
 • dovolená farářky 26.-31. 12.
 • presbyteři se zabývali hlasy, které nesouhlasí s návrhem staršovstva na rekonstrukci podkroví. Presbyteři se dohodli na prohlídce podkroví, na rozetapování této rekonstrukce, na přípravě podkladů pro sborové shromáždění tak, aby se nehlasovalo o návrhu celé rekonstrukce najednou, ale byly řešeny problémy (tesařík, únik tepla). Dodatečně pak presbyteři odsouhlasili také uspořádání sborového shromáždění v lednu – abychom věděli, zda se pouštět do příprav žádostí o dary, příspěvky, granty a dotace či nikoliv.
 • Presbyteři se zabývali tzv. „formálními“ členy sboru – tedy těmi, kteří se sborového života neúčastní (účast, projevený zájem, aktivita a práce pro sbor, finance) a sbor za ně odvádí celocírkevní a seniorátní repartice. Na lednové schůzi presbyteři projdou kartotéku sboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co nás čeká

 

 1. 12. 18h kavárnička dříve narozených
 2. 12. sborový den 9h bohoslužby, 10.15 promítání filmu o historii sboru,

    12h oběd, 13.30 koncert In pace

 1. 12. Ekumenická biblická v Náměšti s Církví bratrskou – odjezd od fary 15.30
 2. 12. 19h adventní setkání střední generace
 3. 12. 9h bohoslužby
 4. 12. 16.30 náboženství

                        18h modlitební setkání

                        18.30 rozhovor nad biblí

 1. 12. 9h vánoční slavnost
 2. 12. 16h předkonfirmační příprava
 3. 12. 15h nešpor (vánoční příběh a písně)
 4. 12. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Boží hod vánoční)

      31.12. 17h Silvestr na faře

            2023

 1. 1. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP
 2. 1. 17h schůze staršovstva sboru
 3. 1. 16.30 náboženství

                        18h modlitební setkání

                        18.30 rozhovor nad biblí

 1. 1. 18h kavárnička dříve narozených
 2. 1. 9h bohoslužby
 3. 1. 16h předkonfirmační příprava

                        18h modlitební setkání

                        18.30 rozhovor nad biblí

 1. 1. 9h rodinné bohoslužby + mimořádné sborové shromáždění

 

Výhledově:

 1. 1. Host na kazatelně br. farář Ondřej Ruml
 2. 2. Večer s hostem Jana Molnárová: Santiniho stavby

 

Od září probíhá v rámci bohoslužeb nedělní škola (s výjimkou rodinných bohoslužeb). K náboženství se scházíme cca 14denně ve čtvrtek od 16.30h (2x45min). Předkonfirmační příprava čtvrtek 16-18h nebo so dopoledne (blokově).

Setkání mládeže po domluvě.

Kavárnička dříve narozených první pátek v měsíci od 18h.

Modlitební setkání čt v 18h.

Rozhovor nad biblí (čteme Markovo evangelium) čt 18.30.

Sborová oznámení a další informace naleznete na www.evangelicivm.cz

 

O čem jednalo staršovstvo říjen 2022

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru
 • Žádost o DaRP na příští rok jsme neodeslali (jde o stavební úpravy, žádost by neprošla), budeme žádat dar Jeronymovy jednoty
 • Konvalinka dovedl všechnu dokumentaci ke stavebnímu povolení 7051 Husův dům – stavební úpravy objektu
 • Zdroje financování rekonstrukce podkroví: vlastní prostředky, dar JJ (1.etapa), půjčka JJ, DaRP (ve 2. etapa), dotace Města VM, archová sbírka, sponzorské dary
 • Požádáme o seniorátní mikrogrant na zahradní akce
 • Požádáme v rámci grantového programu Zdravé město o spoluúčast města na přednáškách a kulturních akcích
 • Staršovstvo stanovilo výši půjčovného za sborový pártystan (členové sboru dobrovolný příspěvek, nečlenové Kč 500,-/akce a Kč 300,- za případné vysušení při vrácení)
 • Presbyteři vyplnili dotazníky předložené seniorátním výborem k plánům ve sboru do roku 2027 a k návrhům nového uspořádání seniorátů.

Do r. 2027 předpokládáme celý farářský úvazek, čeká nás rekonstrukce podkroví, uvítali bychom od seniorátu pomoc a radu ve věcech majetkových, stavebních, dotačně-grantových a účetních. Při slučování sborů očekáváme od seniorátu pastorační vedení a dohled při procesu slučování. Samostatná funkce seniora napomáhá profesionálnímu nasazení. Dojezdová vzdálenost a rozdílnost kultury a zbožnosti vnímáme jako možnou překážku nového seniorátního uspořádání.

 • Přečten děkovný dopis komise pro vikariát určený sboru o přijetí vikáře br. Jána B. K. Lauka. S. farářka tlumočila, že dá podnět přes komisi pro vikariát budoucím mentorům, aby seznámili staršovstva s průběhem vikariátu (a presbyteři nebyli v případě jakýchkoliv komplikací zaskočeni procesem).
 • Konventuálkou za náš sbor zvolena s. kurátorka Dana Konvalinková, 1. náhradníkem Jan Fic, 2. náhradníkem Radek Smejkal, 3. náhradnicí Božena Doležalová
 • Z nabídek firem, které sanují krovy, vyplývá, že pro sanaci podkroví musíme v rozpočtu počítat s částkou Kč 120.000,-
 • kurátorka nás seznámila s informacemi, které zazněly na seniorátním setkání kurátorů – časté potíže s nemovitostmi, financemi

 

 

 

 

 

 

 

O čem jednalo staršovstvo srpen 2022

 • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru (dar Diakonie na ubytování a na výuku českého jazyka i příspěvek od města Velké Meziříčí na Živoucí zahradu proinvestován – všechna vyúčtování vyhotoví s. farářka). Do konce října nás čekají tři celocírkevní sbírky – EA, Fond soc. a char. pomoci, Jubilejní toleranční dar. Presbyteři byli informováni o nakoupeném zboží na Férovou snídani. Staršovstvo rozhodlo ukončit archovou sbírku pro ukrajinské hosty, stále je možnost na podporu Ukrajinců, kteří zde zůstávají, věnovat příležitostně dar.
 • staršovstvo odsouhlasilo příspěvek na cestu skupině mládeže a konfirmandů, kteří vyrazí na sjezd nejen evangelické mládeže
 • presbyteři byli seznámeni s obsahem sborové zásilky (materiál k reformě seniorátů, dodržování povinnosti péče řádného hospodáře při darování a prodeji nemovitostí, povinné datové schránky pro farní sbory a senioráty, celocírkevní výběr společného dodavatele energií pro roky 23/24, info k EK a NKD)
 • cenová nabídka kotle na pevná paliva se zbrzdila, urgujeme (díky P. Konvalinkovi za podklady)
 • farářka požádala o dopočet sanace celého krovu firmu Chytré střechy z Polné, abychom mohli porovnat s nabídkou firmy Krovy-sanace
 • na setkání kurátorů v rámci seniorátu 4.10.22 v 17 hodin v Jihlavě zastoupí s. kurátorku br. místokurátor Jan Fic
 • staršovstvo bylo krátce informováno o přípravách Férové snídaně
 • presbyteři byli informováni o žádostech o círk. sňatek

O čem jednalo staršovstvo – červen

 

 • Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru

(příspěvek na pomoc uprchlíkům 25.000,- od Diakonie ČCE, příspěvek od města Velké Meziříčí na podium na Živoucí zahradě, požádáno o příspěvek na výuku češtiny – také přes ústředí naší církve Diakonii ČCE.

Probíhá stále sbírka pro ukrajinské ženy a děti. Celocírkevní sbírka solidarity sborů proběhne 19.6.)

 • presbyteři byli seznámeni s obsahem sborové zásilky

(rozhodování o budoucnosti sboru, monitoring zdrojů – jak na energetickou krizi, info o pojištění nemovitostí, info o volných místech na pobytech v Bělči a Chotěboři

 • Konvalinka urgoval p. Robotku kvůli řešení dalších možností vytápění
 • Firma Ekovysočina nezvládne realizovat podium během prázdnin, P. Konvalinka kontaktoval Vávrovi a S. Pipu. Staršovstvo souhlasilo, že zadáme kovové prvky S. Pipovi, na dřevo se poptá J. Sláma a B. Doležalová
 • Starší byli seznámeni s nabídkami firem na likvidaci tesaříka, M. Slámová ještě osloví firmu Chytré střechy, aby svou nabídku vypracovala na celý krov
 • Fic předběžně přislíbil účast na seniorátním setkání kurátorů 4.10. (s. kurátorka bude na dovolené)
 • Službukonající presbyteři dostali do oběhu putovní presbyterský klíč od HD
 • Staršovstvo schválilo rozpis bohoslužeb včetně bohoslužeb se sv. VP (držíme cca 1x měsíčně); hosté na kazatelně: 3.7. Romana Čunderlíková (farářka v Kolíně), 24.7. Milan Kocanda (student ETF), 7.8. Joel Ruml, 21.8. Pavel Keřkovský
 • Presbyteři souhlasili se záměrem konat příměstský tábor pro ukrajinské děti a ty ze sboru, které by měly zájem v termínu 18.-22.7.; pokud vše vyjde, náklady tábora budou hrazeny z dotací v rámci projektu Andělská škola (organizováno ústředím ČCE)
 • farářka informovala o záměru města konat na naší zahradě v rámci programu Zdravé město Velké Meziříčí Férovou snídani. Po diskuzi se staršovstvo rozhodlo tuto akci podpořit a v ideálním případě spojit akci Fair trade brunch s otevřením Živoucí zahrady 4.9., což je náš návrh pro jednání s městem VM

   O čem jednalo staršovstvo – květen

 

 • presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru, rozhodli o ukončení sbírky pro J. Pacala ke konci května (spolu s arch. sbírkou JJ); sbírka pro Ukrajinky poběží dále.
 • čekáme na smlouvu k dotaci města na Živoucí zahradu – podium a vybavení zahrady (Kč 50.000,-)
 • farářka začne od 1.6. administrovat sbor v Horních Vilémovicích, předání sboru proběhlo
 • staršovstvo řešilo záložní variantu vytápění Husova domu. P. Konvalinka zajistí podstatné informace od D. Robotky, který počítal specifickou potřebu tepla a další důležité údaje. Presbyterům se zatím jeví jako možná varianta pořídit kotel na tuhá paliva s akumulační nádrží.
 • Konvalinka, J. Sláma a M. Slámová budou jednat se zástupci firem Sankro a Chytré střechy o možnostech likvidace tesaříka.
 • staršovstvo znovu projednávalo způsob vysluhování sv. večeře Páně. Staršovstvo schválilo dosavadní způsob namáčení chleba do kalicha s vínem. Doufáme, že po další sezóně epidemie podzim-jaro už tuto praxi opustíme a vrátíme se ke kalichu. Presbyteři jsou si vědomi, že každý způsob vysluhování má své výhody a nevýhody. Jedním z důležitých momentů pro rozhodování byl fakt, že jsme si na tento způsob již za více než rok zvykli a nechceme ho znovu měnit.
 • jednání staršovstva se účastnil br. vikář Ján B. K. Lauko. Staršovstvo bylo dodatečně seznámeno s okolnostmi ukončení Jánova pracovního poměru. Presbyteři jsou si vědomi, že toto ukončení přineslo různé reakce a rozhodli, že s. farářka má informovat o tom, jak vlastně vikariát probíhá, neboť o tomto procesu toho víme velmi málo. S. farářka také tlumočila nabídku syn. seniora, že kdyby bylo potřeba, přijede do našeho sboru znovu.